Skip to content
Home » [Update] Port แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | port คือ-อะไร – Rosalizahotel

[Update] Port แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | port คือ-อะไร – Rosalizahotel

port คือ-อะไร: คุณกำลังดูกระทู้

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Larboard \Lar"board`\, n. [Lar- is of uncertain origin, possibly
   the same as lower, i. e., humbler in rank, because the
   starboard side is considered by mariners as higher in rank;
   cf. D. laag low, akin to E. low. See {Board}, n., 8.] (Naut.)
   The left-hand side of a ship to one on board facing toward
   the bow; port; -- opposed to {starboard}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Larboard is a nearly obsolete term, having been
      superseded by {port} to avoid liability of confusion
      with starboard, owing to similarity of sound.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Port \Port\, n. [F. porte, L. porta, akin to portus; cf. AS.
   porte, fr. L. porta. See {Port} a harbor, and cf. {Porte}.]
   1. A passageway; an opening or entrance to an inclosed place;
    a gate; a door; a portal. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Him I accuse
       The city ports by this hath entered. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Form their ivory port the cherubim
       Forth issuing.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) An opening in the side of a vessel; an embrasure
    through which cannon may be discharged; a porthole; also,
    the shutters which close such an opening.
    [1913 Webster]
 
       Her ports being within sixteen inches of the water.
                          --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A passageway in a machine, through which a fluid,
    as steam, water, etc., may pass, as from a valve to the
    interior of the cylinder of a steam engine; an opening in
    a valve seat, or valve face.
    [1913 Webster]
 
   {Air port}, {Bridle port}, etc. See under {Air}, {Bridle},
    etc.
 
   {Port bar} (Naut.), a bar to secure the ports of a ship in a
    gale.
 
   {Port lid} (Naut.), a lid or hanging for closing the
    portholes of a vessel.
 
   {Steam port}, & {Exhaust port} (Steam Engine), the ports of
    the cylinder communicating with the valve or valves, for
    the entrance or exit of the steam, respectively.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Port \Port\, n. [From Oporto, in Portugal, i. e., ? porto the
   port, L. portus. See {Port} harbor.]
   A dark red or purple astringent wine made in Portugal. It
   contains a large percentage of alcohol.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Port \Port\, n. [AS. port, L. portus: cf. F. port. See {Farm},
   v., {Ford}, and 1st, 3d, & 4h {Port}.]
   1. A place where ships may ride secure from storms; a
    sheltered inlet, bay, or cove; a harbor; a haven. Used
    also figuratively.
    [1913 Webster]
 
       Peering in maps for ports and piers and roads.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We are in port if we have Thee.    --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. In law and commercial usage, a harbor where vessels are
    admitted to discharge and receive cargoes, from whence
    they depart and where they finish their voyages.
    [1913 Webster]
 
   {Free port}. See under {Free}.
 
   {Port bar}. (Naut,)
    (a) A boom. See {Boom}, 4, also {Bar}, 3.
    (b) A bar, as of sand, at the mouth of, or in, a port.
 
   {Port charges} (Com.), charges, as wharfage, etc., to which a
    ship or its cargo is subjected in a harbor.
 
   {Port of entry}, a harbor where a customhouse is established
    for the legal entry of merchandise.
 
   {Port toll} (Law), a payment made for the privilege of
    bringing goods into port.
 
   {Port warden}, the officer in charge of a port; a harbor
    master.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Port \Port\, n. [F. port, fr. porter to carry, L. portare, prob.
   akin to E. fare, v. See {Port} harbor, and cf. {Comport},
   {Export}, {Sport}.]
   The manner in which a person bears himself; deportment;
   carriage; bearing; demeanor; hence, manner or style of
   living; as, a proud port. [archaic] --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      And of his port as meek as is a maid.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The necessities of pomp, grandeur, and a suitable port
      in the world.              --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Port \Port\, n. [Etymology uncertain.] (Naut.)
   The larboard or left side of a ship (looking from the stern
   toward the bow); as, a vessel heels to port. See {Note} under
   {Larboard}. Also used adjectively.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Port \Port\, v. t. (Naut.)
   To turn or put to the left or larboard side of a ship; --
   said of the helm, and used chiefly in the imperative, as a
   command; as, port your helm.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Port \Port\, v. t. [imp. & p. p. {Ported}; p. pr. & vb. n.
   {Porting}.] [F. porter, L. portare to carry. See {Port}
   demeanor.]
   1. To carry; to bear; to transport. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They are easily ported by boat into other shires.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To throw, as a musket, diagonally across the body,
    with the lock in front, the right hand grasping the small
    of the stock, and the barrel sloping upward and crossing
    the point of the left shoulder; as, to port arms.
    [1913 Webster]
 
       Began to hem him round with ported spears. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Port arms}, a position in the manual of arms, executed as
    above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 port
   adj 1: located on the left side of a ship or aircraft [syn:
       {port}, {larboard}]
   n 1: a place (seaport or airport) where people and merchandise
      can enter or leave a country
   2: sweet dark-red dessert wine originally from Portugal [syn:
     {port}, {port wine}]
   3: an opening (in a wall or ship or armored vehicle) for firing
     through [syn: {port}, {embrasure}, {porthole}]
   4: the left side of a ship or aircraft to someone who is aboard
     and facing the bow or nose [syn: {larboard}, {port}] [ant:
     {starboard}]
   5: (computer science) computer circuit consisting of the
     hardware and associated circuitry that links one device with
     another (especially a computer and a hard disk drive or other
     peripherals) [syn: {interface}, {port}]
   v 1: put or turn on the left side, of a ship; "port the helm"
   2: bring to port; "the captain ported the ship at night"
   3: land at or reach a port; "The ship finally ported"
   4: turn or go to the port or left side, of a ship; "The big ship
     was slowly porting"
   5: carry, bear, convey, or bring; "The small canoe could be
     ported easily"
   6: carry or hold with both hands diagonally across the body,
     especially of weapons; "port a rifle"
   7: drink port; "We were porting all in the club after dinner"
   8: modify (software) for use on a different machine or platform

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 port /pɔʀ/ 
  postage; harbor; harbour; port

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 port
  gate; gateway; portal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 port /pɔrt/
  port

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 port /pɔrt/
  postage

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 port
  gate; gateway; portal


See also  สอนภาษาจีนแบบง่ายๆ คำคมภาษาจีน Part 2 | คํา คม ความ รัก ภาษา จีน

Nội Dung Bài Viết

See also  พระราชดำรัสสุดท้ายของในหลวง ร.9 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระราชดําริ ร.9

มือใหม่อยากเล่นหุ้น#2 ตอน วิธีเปิดพอร์ตหุ้น


stock2morrow ได้จัดทำ VDO สั้นๆนี้ขึ้น สำหรับมือใหม่ทุกท่าน
เพื่อให้ทำความเข้าใจเรื่องหุ้นได้ง่ายๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับต่อยอดความรู้ในห้องเรียน ได้รวดเร็วขึ้นค่ะ
ขอให้มือใหม่ทุกท่าน สนุกกับการชม VDO นะคะ
ฝากติดตาม VDO ต่อๆไป กันด้วยนะคร๊าาา ^^
.
และถ้ามีคำถามสงสัย หรือเรื่องที่อยากรู้เพิ่มเติม สามารถแอดไลน์ คุยกันกับทีม adviser ของ stock2morow ได้เลยค่ะ ที่ https://line.me/R/ti/p/%40stock2morrow

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

มือใหม่อยากเล่นหุ้น#2 ตอน วิธีเปิดพอร์ตหุ้น

กองทุนรวมคืออะไร? | MONEY 101 EP.12


กองทุนรวมคืออะไร ทำไมมีให้เลือกเยอะจัง
เราต้องรู้อะไรบ้างก่อนตัดสินใจลงทุน มันนี่โค้ชจักรพงษ์ เมษพันธุ์ มาพร้อมเอพิโสดส่งท้ายของรายการ MONEY 101 ความรู้การเงินพื้นฐานใช้การได้จริงแบบทันที
———————————————
THE STANDARD : STAND UP FOR THE PEOPLE
สำนักข่าวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์
THE STANDARD Website : http://www.thestandard.co
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth
Twitter : https://twitter.com/thestandardth
Ig : @thestandardth.ig
กองทุนรวม Money101 KrungthaiAXALife TheStandardco TheStandardth StandUpforThePeople MoneyCoachTH

กองทุนรวมคืออะไร? | MONEY 101 EP.12

ปู่ 45#ถ้าไม่มี 2 ตัวนี้ห้ามซื้อเด็ดขาด#1 พฤศจิกายน 2564


ปู่ 45#ถ้าไม่มี 2 ตัวนี้ห้ามซื้อเด็ดขาด#1 พฤศจิกายน 2564

ปู่ 38#งวดนี้ตัวเดียวเน้นๆ#1 พฤศจิกายน 2564


ปู่ 38#งวดนี้ตัวเดียวเน้นๆ#1 พฤศจิกายน 2564

Port A Cath คืออะไร ??


📞 Call : 0933285561 หรือ 021152111 ต่อ 1169,1170
🔹 Website : https://www.chularatcancercenter.com/​​
🔹 Facebook : https://www.facebook.com/HIFUCHULARAT/​​
🔹 Line : hifu9000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่
ศูนย์มะเร็งตรงเป้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต (ถนนกิ่งแก้ว)
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Port A Cath คืออะไร ??

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ port คือ-อะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.