Skip to content
Home » [Update] Dow Theory คืออะไร: การวิเคราะห์และเทรดด้วย ‘ทฤษฎีดาว’ ทำอย่างไร? | theory แปลว่า – Rosalizahotel

[Update] Dow Theory คืออะไร: การวิเคราะห์และเทรดด้วย ‘ทฤษฎีดาว’ ทำอย่างไร? | theory แปลว่า – Rosalizahotel

theory แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Dow Theory คืออะไร?

Dow Theory (ทฤษฎีดาว) คือ กรอบแนวคิดหนึ่งในการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้น ตลาดทองคำ ค่าเงิน ฯลฯ ให้ความสำคัญกับการพิจารณารอบของการสวิงของราคาว่าเกิด “จุดสูงสุดใหม่” หรือ “จุดต่ำสุดใหม่” หรือไม่ (New High, New Low) ซึ่งการที่จะทราบว่า เกิดจุดสูงสุดหรือต่ำสุดหรือยัง นักวิเคราะห์จะรอให้เกิดการกลับตัวที่ชัดเจนในสวิงนั้นๆ ของราคาก่อน จึงจะนับเป็นจุด New High หรือ Low

Dow Theory เดิมทีเป็นเพียงมุมมองของ Charles Henry Dow นักข่าวสายตลาดหุ้นที่จะเขียนบทความเกี่ยวกับวิธีการมองแนวโน้มของตลาดไว้ในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal (WSJ) ภายหลังมีผู้สนใจแนวคิดดังกล่าว รวบรวมไว้เป็นหลักทฤษฎี โดยในบทความนี้ จะแบ่งอธิบายเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 1. หัวใจของ Dow Theory : แต่ละสวิงมีความหมาย
 2. การประกอบเป็นแนวโน้ม ตามหลัก Dow Theory
  • แนวโน้ม “หลัก” และ “รอง” : เวลา
  • การปรับฐานไปเป็น “แนวโน้มรอง” : ระยะทาง
  • แนวโน้มย่อย
 3. การประยุกต์ใช้ Dow Theory ในตลาดจริง : แนวคิดเรื่องการ “ทดสอบราคา”

ภาพ 1.1 : กราฟ USDCAD รายสัปดาห์, ตั้งแต่ปี 2011 – 2020, แสดงตัวอย่างการวิกราฟด้วยทฤษฎีดาว ซึ่งอาศัยการสังเกตจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาสภาวะตลาด ซึ่งจะเห็นว่า ในที่จุด [5] เกิดการกลับตัวลงมาก่อน ไม่สามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดให้สูงกว่า [4] ได้

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

[1] หัวใจของ Dow Theory : แต่ละสวิงมีความหมาย

แกนกลางในแนวคิดของ Dow Theory เป็นการอธิบายภาพรวมของ “แนวโน้ม” เป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่า กรอบทฤษฎีดาว ถูกออกแบบมาใช้กับการ “เทรดตามแนวโน้ม” อีกทั้งแนวคิดดั้งเดิมยังมีการใช้ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมายืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มอีกรอบหนึ่ง โดยในตอนนั้น ตัวของ Charles H. Dow จะใช้อุตสาหกรรมการผลิตและรถไฟเป็นดัชนียืนยัน เพราะเป็นหัวใจของเศรษฐกิจในยุคนั้น

นอกจากนี้จะมีการอธิบายถึงปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่ต้องสอดรับกับแนวโน้มด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักวิเคราะห์รุ่นหลังให้ความสำคัญมากที่สุด คือเรื่อง “ราคา”

ทั้งนี้ เมื่อราคาเกิดการกลับตัวในแต่ละสวิงและเกิดเป็นจุด New High-Low ขึ้นมาใหม่ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น ถ้าเกิด New High อย่างต่อเนื่องก็นับเป็นสภาวะราคาที่เป็น “ขาขึ้น” โดยแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงก็จะสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วย ซึ่งถ้าไม่ได้สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น หรือสูงขึ้นไม่มาก ก็ย่อมหมายถึงสภาวะของราคาที่อ่อนแรงลง

ในทางตรงกันข้าม หากเป็นแนวโน้ม “ขาลง” ก็จะมีลักษณะของการสร้าง New Low อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าวันใดเกิดการสวิงที่ไม่ได้สร้าง New Low หรือเป็น New Low ที่ต่ำลงไม่มาก ก็หมายถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงกำลังอ่อนแอ และอาจหมายถึง การเปลี่ยนทิศทางในอนาคต และนี่คือนัยยะของสิ่งที่บอกว่า “แต่ละสวิงมีความหมาย” เพราะแต่ละสวิงจะเป็นตัวบอกว่า แนวโน้มอ่อนแรงลงหรือยังแข็งแกร่งอยู่ (ดูว่า New High, New Low หรือไม่)

ภาพ 1.2 : กราฟ AUDJPY รายสัปดาห์, ตั้งแต่ปี 2011 – 2020, แสดงตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า “แต่ละสวิงมีความหมาย” โดยตั้งแต่ [1]-[4] เราจะเห็นว่า ในกรอบแนวโน้มขาลง ได้มีการทำ New Low อย่างต่อเนื่องๆ จนมาถึงจุดที่ [5] หลังจากที่รอให้ราคากลับตัวแสดงจุดสวิงแล้ว จะเห็นว่า การสวิงในรอบนี้ไม่ได้ทำ Low ใหม่แต่อย่างใด นั่นก็ย่อมแปลว่า แนวโน้มขาลงในระยะสั้น ได้หมดแรงหรืออ่อนแรงลงแล้ว ซึ่งต้องมารอดูต่อว่า จะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือลงต่อ โดยในกรณีนี้ กราฟใช้เวลาสักพัก ก่อนจะกลับเป็นขาลงเหมือนเดิม

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

[2] การประกอบเป็นแนวโน้ม ตามหลัก Dow Theory

2.1 – แนวโน้ม “หลัก” และ “รอง” : เวลา

หลังจากได้เรียนรู้วิธีการนับหรือสังเกต “สวิง” ของราคาแล้วว่าเป็น New High หรือ New Low หรือไม่แล้วนั้น จะสังเกตได้ว่า พอหลายๆ สวิงมารวมกัน ย่อมประกอบกันเป็น “กรอบแนวโน้ม” โดย Dow Theory ได้แบ่งแนวโน้มออกเป็น 3 ระดับทั้งในแง่ของ “ระยะเวลา” และ “ระยะทางของราคา” คือ แนวโน้มหลัก แนวโน้มรอง และแนวโน้มย่อย

นักลงทุนส่วนใหญ่มักโฟกัสเฉพาะแนวโน้มหลักและรองเท่านั้น เพราะมองว่า แนวโน้มย่อย เป็นเพียงความผันผวนในระยะสั้นๆ ไม่ได้มีนัยยะสำคัญ แต่ ! ต้องตระหนักไว้เสมอว่า มุมมองต่อการเทรดและต่อกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้นักลงทุนแต่ละคนให้ความสำคัญกับแนวโน้มที่แตกต่างกัน และนำไปสู่การใช้กลยุทธิ์การลงทุนที่แตกต่างกันด้วย

ทั้งนี้ตามแนวคิดของทฤษฎีดาว “แนวโน้มหลัก” คือ แนวโน้มที่กินระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี หรืออาจหลายปี ส่วนแนวโน้มรองจะกินเวลา 3 สัปดาห์ถึง 3 เดือน หรือพูดง่ายๆ คือ

 • แนวโน้มหลักประมาณ 1 ปีหรือมากกว่า
 • แนวโน้มรองจะราวๆ 1-3 เดือน

จะเห็นว่า แนวคิดสำคัญของทฤษฎีดาวดาวในการแบ่งแยกแนวโน้ม ก็คือ “ระยะเวลา” แต่ปัญหาใจปัจจุบันคือ “วัฏจักรธุรกิจ” (Business Cycle) เกิดการผันผวนและแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเก่าๆ ทำให้มีธุรกิจที่โตเร็วและจากไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ราคาสินค้า ราคาวัตถุดิบ ไปจนถึงราคาของสินทรัพย์ทางการเงินมีวัฏจักรที่สั้นและความผันผวนกว่าแต่ก่อน

การกำหนดระยะเวลาตายตัวเพื่ออธิบายว่า อะไรเป็นแนวโน้มหลักหรือรอง จึงกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ดังนั้น นักวิเคราะห์สมัยใหม่จึงพัฒนาแนวคิดเรื่องระยะเวลามาเป็น “สัดส่วนของระยะเวลา” โดยเมื่อมีแนวโน้มหลักเป็นตัวตั้ง แนวโน้มรองจะกินระยะเวลาราวๆ 10-30 % ของแนวโน้มหลัก

ภาพ 1.3 : กราฟ AUDJPY รายหนึ่งชั่วโมง, ตั้งแต่ May – June 2020, แนวคิดเรื่องสัดส่วนเวลา เราสามารถประยุกต์ใช้ในไทม์เฟรมที่เล็กลงอย่าง H1 ได้ ให้สังเกต กรอบใน [1] เราจะพิจารณาให้เป็นแนวโน้มหลัก ซึ่งกินระยะเวลาประมาณ 4 วัน โดยสิ่งที่ตามมาคือ “แนวโน้มรอง” ใน [2] แต่กินระยะเพียง 1 วันหรือประมาณ 25% ของแนวโน้มหลักนั่นเอง

See also  [NEW] เปิดตัว Gojek แอพสั่งอาหาร เรียกรถ และส่งของแทน GET | เรียก kerry มารับของ - Rosalizahotel

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

เปิดบัญชีทดลองเทรด Forex ได้ฟรี!

คุณรู้หรือไม่ว่า Admiral Markets ได้นำเสนอแพลตฟอร์มการเทรดอันดับ 1 ที่สามารถเข้าถึงตราสารทางการเงินที่หลากหลายจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ที่สำคัญคือ FREE! เทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟที่ทรงพลังของ MetaTrader 5 อัปเดตข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และลูกเล่นอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดของคุณ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างและดาวน์โหลดได้ฟรีทันที!

2.2 – การปรับฐานไปเป็น “แนวโน้มรอง” : ระยะทาง

แม้ “กรอบเวลา” จะเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดมืออาชีพ เพราะกรอบเวลาของแนวโน้มจะส่งผลต่อกลุยทธิ์ที่ใช้ แนวโน้มหนึ่งๆ ที่ยาวนาน จะทำให้เทรดเดอร์ไม่ต้องวางกลยุทธิ์ใหม่หรือไม่ต้องเปลี่ยนแผนบ่อยๆ แต่กรอบเวลาและสัดส่วนดังกล่าว มักไม่ค่อยเป็นจุดที่ได้รับความสนใจในหมู่นักเทรดหน้าใหม่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากกว่าระดับราคา

อย่างไรก็ตาม Dow Theory ก็มีการกล่าวเรื่องนี้ไว้ประกอบกับเรื่องสัดส่วนเวลาว่า แนวโน้มรอง (ปรับฐานจากแนวโน้มหลัก) สามารถวิ่งลงลึกได้ตั้งแต่ 1/3 หรือ 2/3 ของแนวโน้มหลัก

อธิบายอย่างง่าย คือ หากแนวโน้มหลักวิ่งขึ้นมา 100 Pips ก็จะปรับฐานเป็นแนวโน้มรองลงไป อาจจะ 30 Pips หรือ 60 Pips ก็ได้ แต่ Charles H. Dow ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ราคามักจะปรับฐานราวๆ 50 % หรือครึ่งนึงพอดี ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการวัดการปรับฐานด้วยสัดส่วน Fibonacci โดยสามารถดูตัวอย่างได้จากภาพ 1.4 ด้านล่างนี้

ภาพ 1.4 : กราฟ USDJPY รายเดือน, ตั้งแต่ 2011 – 2020, จะเห็นว่า [1] คือแนวโน้มหลัก โดยครั้งนี้ไม่ได้สนใจเรื่องระยะเวลาใดๆ และ [2] คือแนวโน้มรองที่ปรับฐานลงมา ซึ่งแนวโน้มรองมาสิ้นสุดที่ระดับ 50% ของแนวโน้มหลักพอดี คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง

(Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

2.3 – แนวโน้มย่อย

Dow Theory มองว่า แนวโน้มย่อยจะเป็นเพียงความผันผวนระยะสั้นที่กินระยะเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการพยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิด “แนวโน้มรอง” โดยแนวโน้มย่อยมักเคลื่อนไหวเป็นกรอบแคบๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยนักวิเคราะห์รุ่นใหม่มักให้ข้อสังเกตว่า กรอบแนวโน้มย่อยดังกล่าว มักเป็นกรอบที่ความผันผวนต่ำลงหรือปริมาณการซื้อขายซบเซา และการทะลุออกจากกรอบแนวโน้มย่อย มักเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหญ่ครั้งใหม่

ภาพ 1.5 : กราฟ EURUSD รายวัน, ตั้งแต่ 2018 – 2020, ในกรอบ [1] คือแนวโน้มหลัก ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ และ [2] คือการปรับฐานของแนวโน้มขาลงขึ้นไปเป็นแนวโน้มรอง เราเรียกพฤติกรรมของแนวโน้มที่วิ่งสวนทางแนวโน้มหลักขึ้นมาว่า “Pullback” และในตลาดที่มี Cycle มากๆ หรือผันผวนสูง หลังจับการ Pullback มักตามมาด้วยแนวโน้มย่อยหรือกรอบการเคลื่อนไหวที่แคบๆ อย่างที่เห็นใน [3] และสิ่งที่นักลงทุนจับตามอง คือ ราคาจะ Breakout จากกรอบแนวโน้มย่อยไปทิศทางใด

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

[3] การประยุกต์ใช้ Dow Theory ในตลาดจริง : แนวคิดเรื่องการ “ทดสอบราคา”

Charles H. Dow ได้ทิ้งข้อสังเกตหนึ่งไว้สั้นๆ แต่กลับมีความหมายมากที่สุด นั่นคือการเขามองว่า ราคาหุ้นมักมีพฤติกรรมซ้ำๆ ที่เขาเรียกว่า The Law of Action and Reaction หรือ “กฎของการกระทำและการตอบสนอง” อธิบายก็คือ เมื่อราคาทำ New High (Action) และกลับตัวปรับฐานมาเสร็จแล้ว ราคาจะ “Pullback” ไปจุดสูงสุดอีกครั้ง เพื่อทดสอบว่า (Reaction) จะผ่านจุดสูงสุดขึ้นไปหรือ “ไม่ผ่าน” แล้วก็ค่อยตกลงมา

แนวคิดนี้นำไปสู่หลักการพื้นฐานที่เรียกว่า “การทดสอบของราคา”

เมื่อนำมาผสมกันแล้ว จะได้ว่า Dow Theory คือการใช้จุดสวิงที่เคยเป็น High, Low เป็นจุดสังเกตว่า ราคาจะตอบสนองต่อแนวดังกล่าวอย่างไร (Reaction) หากไม่สามารถผ่าน High ที่แล้วได้ ราคาก็มักจะถูกตบให้ร่วงลงด้วยความแรงที่มากกว่าปกติ ดูตัวอย่างจากภาพ 1.6 ด้านล่าง

ภาพ 1.6 : กราฟ GBPUSD รายสัปดาห์, ตั้งแต่ 2012 – 2020, ที่ด้านซ้านสุด คือ Low ในรอบที่แล้ว และเมื่อราคาวิ่งที่กลับทดสอบที่แนว Low ในสี่เหลี่ยมกรอบที่ 2 แล้ว จะเห็นว่า ราคาเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้ง และในสี่เหลี่ยมกรอบที่ 3 ราคาได้ทะลุ Low เดิมลงไป

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

การวิเคราะห์แนวโน้มตามแนวทางของ Dow Theory จะใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อได้พิจารณาการทดสอบของราคาควบคู่ไปด้วย นักวิเคราะห์สมัยใหม่ นิยมใช้แนวราคาที่เกิดการวกกลับของราคาบ่อยๆ หรือมีการเกาะกลุ่มของราคามากๆ มาเป็นแนวสังเกตว่า ราคาจะมาทดสอบแล้วผ่านไปได้หรือไม่ นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “แนวรับ” และ “แนวต้าน” ดังนั้น แนวรับและแนวต้าน จึงเป็นสิ่งที่ใช้พิจารณาควบคู่กับการทดสอบของราคา ทั้งนี้ ลักษณะของราคาที่ทดสอบแนวดังกล่าว (Reaction) ไม่ว่าจะ “ทะลุ”, “กลับตัว” หรืออาจชะลอตัวเป็นกรอบแคบๆ นักวิเคราะห์หลายคนจะเรียก Reaction เหล่านั้นรวมๆ ว่า พฤติกรรมราคา

บทสรุปการใช้ “ทฤษฎีดาว”

ในบทความนี้ พยายามอธิบายแนวคิดของ ทฤษฎีดาว และสิ่งที่นักวิเคราะห์สมัยใหม่ได้ปรับใช้ให้เข้ากับตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ การค้นหาแนวโน้มจะเริ่มจาก [1] กำหนดว่า จุดใดคือจุดเป็น “สวิง” High-Low โดยรอให้เกิดการกลับตัวในสวิงนั้นๆ ก่อนจึงจะนับเป็น High หรือ Low ใหม่

หลังจากนั้นเป็นเรื่อง [2] การหาแนวโน้มหลักและรอง ซึ่งมักใช้การเทคนิคการตี Trendline หรือ Indicator MT4 ในกลุ่ม Moving Average มาช่วยเชื่อมแต่ละสวิงเข้าด้วยกัน โดยแนวโน้มรองจะวิ่งสวนแนวโน้มหลักและใช้ระยะเวลาหรือระยะทางที่สั้นกว่า สุดท้าย [3] เราใช้เรื่องการทดสอบของราคา เป็นตัวช่วยในการประเมินทิศทางหลังจากหาแนวโน้มได้แล้ว

แม้จะมีความล้าสมัยอยู่บ้าง แต่ Dow Theory ของ Charles H. Dow ยังคงเป็นพื้นฐานความรู้ที่ใช้ทำความเข้าใจกับลักษณะและสภาวะตลาด และหากคุณพร้อมแล้วที่จะเข้าไปโลดแล่นในตลาดการเงินแห่งนี้ คุณก็สามารถเลือกได้อย่างอิสระว่าจะเทรดค่าเงิน, หุ้น, ทองคำ ฯลฯ เปิดบัญชีทดลองเทรดได้ฟรี เพียงคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง!

เกี่ยวกับ Admiral Markets

See also  Nakhonsawan Bridge (Thailand) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ nakhon sawan

Admiral Markets เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer): เอกสารนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว


Somewhere I Belong [Official Music Video] – Linkin Park


Watch the official music video for Somewhere I Belong by Linkin Park from the album Meteora.
🔔 Subscribe to the channel: https://bit.ly/1EBzxN2
Hybrid Theory 20th Anniversary Edition available here: http://lprk.co/ht20
Directed by Joe Hahn.
Apple Music: http://lprk.co/apple
Spotify: http://lprk.co/spotify
Amazon: http://lprk.co/amazon
Follow Linkin Park:
Web: https://www.linkinpark.com/
Official Community: https://LPUnderground.com
Facebook: http://lprk.co/facebook
Instagram: http://lprk.co/instagram
Twitter: http://lprk.co/twitter
MFR: https://musicforrelief.org
Linkin Park is an alternative rock band renowned for their hits “Numb,” “In the End,” “What I’ve Done,” “Castle of Glass,” “New Divide,” “Crawling,” and “Faint.” They worked with artists like JayZ, Metallica, Steve Aoki, and Paul McCartney — amassing billions of global streams and received the UN Global Leadership Award for their humanitarian work.
Lyrics:
(When this began)I had nothing to say
And I’d get lost in the nothingness inside of me
(I was confused)And I let it all out to find
That I’m not the only person with these things in mind
(Inside of me)But all the vacancy the words revealed
Is the only real thing that I’ve got left to feel
(Nothing to lose)Just stuck, hollow and alone
And the fault is my own, and the fault is my own
I wanna heal, I wanna feel
What I thought was never real
I wanna let go of the pain I’ve held so long
Erase all the pain ’til it’s gone
I wanna heal, I wanna feel
Like I’m close to something real
I wanna find something I’ve wanted all along
Somewhere I belong
And I’ve got nothing to say
I can’t believe I didn’t fall right down on my face
(I was confused)Looking everywhere, only to find
That it’s not the way I had imagined it all in my mind
(So what am I?)What do I have but negativity?
‘Cause I can’t justify the way everyone is looking at me
(Nothing to lose)Nothing to gain, hollow and alone
And the fault is my own, and the fault is my own
I wanna heal, I wanna feel
What I thought was never real
I wanna let go of the pain I’ve held so long
Erase all the pain ’til it’s gone
I wanna heal, I wanna feel
Like I’m close to something real
I wanna find something I’ve wanted all along
Somewhere I belong
I will never know myself until I do this on my own
And I will never feel anything else, until my wounds are healed
I will never be anything ’til I break away from me
I will break away, I’ll find myself today
I wanna heal, I wanna feel
What I thought was never real
I wanna let go of the pain I’ve held so long
Erase all the pain ’til it’s gone
I wanna heal, I wanna feel
Like I’m close to something real
I wanna find something I’ve wanted all along
Somewhere I belong
I wanna heal
I wanna feel like I’m somewhere I belong
I wanna heal
I wanna feel like I’m somewhere I belong
Somewhere I belong
OfficialMusicVideo LinkinPark SomewhereIBelong WeAreWarnerRecords

See also  [Update] The Marvel Experience Thailand theme Park goes bankrupt — admission price too expensive? – Tasty Thailand | marvel experience thailand - Rosalizahotel

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Somewhere I Belong [Official Music Video] - Linkin Park

กลไกของจักรวาล [ฟังยาวๆ 1 ชั่วโมง]: จากความว่างเปล่าสู่การมีตัวตน \u0026 หลุมดำผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล


[ช่องทางโดเนท หรือ สนับสนุนช่อง]1) สมัครเป็นสมาชิกช่อง
https://www.youtube.com/channel/UCwddwcmum8Fvonqu2B3QD2g/join
2) True Wallet (ทรูวอเลท), PromptPay (พร้อมเพย์) หรือ LINE PAY (ไลน์เพย์)
https://tipme.in.th/sciwayslife
3) รับโดเนทผ่าน PayPal (เพย์แพล)
https://streamlabs.com/sciways1/tip
___________________________________
[ติดตามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้จาก]เว็บไซต์: https://www.sciways.co/
ยูทูป: https://www.youtube.com/c/SCIWAYS
เพจเฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/Science21s
___________________________________
[สารบัญวิดีโอ]00:00 บิกแบง กำเนิดจักรวาล
04:48 หลักฐานของบิกแบง
09:48 กำเนิดจากความว่างเปล่า
12:49 จุดเริ่มต้นของเวลา
14:55 แรงโน้มถ่วงสร้างจักรวาล
17:11 จักรวาลขยายตัวเร็วกว่าแสง
18:43 เวลาของพลังค์
21:15 จักรวาลเล็กที่ร้อนแรง
22:51 จักรวาลคือบ้านของปีศาจร้าย
33:16 กำเนิดหลุมดำ
39:36 เข้าสู่หลุมดำ
43:00 ขอบฟ้าเหตุการณ์ จุดสิ้นสุดของเวลา
46:38 ภาวะเอกฐาน
48:26 หลุมดำมวลยวดยิ่ง
53:36 ความลับที่ใจกลางทางช้างเผือก
56:02 กำเนิดหลุมดำในยุคแรกของจักรวาล
01:00:55 เควซาร์
01:04:41 เทคนิคการถ่ายรูปหลุมดำ
01:08:24 อนาคตของการศึกษาหลุมดำ
___________________________________
[แหล่งข้อมูล]เรียบเรียงข้อมูลมาจาก เนื้อหาบางส่วนของสารคดี How the Universe Works (EP. 1 2)
กำเนิดจักรวาล หลุมดำ พหุภพ

กลไกของจักรวาล [ฟังยาวๆ 1 ชั่วโมง]: จากความว่างเปล่าสู่การมีตัวตน \u0026 หลุมดำผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล

ศัพท์วัยรุ่น 2020 | We Mahidol


ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปี 2020 นี้ก็เช่นกัน มาดูกันดีกว่าว่าปีนี้จะมีศัพท์อะไรยั่ว ๆ บด ๆ เกินต้านที่จะทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ฉันนี่ร้องกรี๊ดเลย!
วันนี้พี่ดรีม รุ่นพี่คณะศิลปศาสตร์ มหิดล จะพาเรามาอัปเดตคลังศัพท์วัยรุ่น 2020 ไปดูกันเลยดีกว่า! ใครมีคำไหนอีก ลอง comment มาบอกกันนะ
WeMahidol Mahidol ศัพท์วัยรุ่น2020
คำศัพท์เกม ที่เหล่า Gamer ตัวจริง เขาใช้กัน
📌 https://youtu.be/_lfrxuTDmag
คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ในยุค COVID19
📌 ิhttps://youtu.be/OCDYUsJRECk
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

ศัพท์วัยรุ่น 2020 | We Mahidol

ถอดรหัสเซียน : มนุษย์มีความโลภ


โฉลก สัมพันธารักษ์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์โฉลกดอทคอม
รับชมถอดรหัสเซียน ซีรี่ย์เซียนเทคนิค \”ลุงโฉลก\” 4 ตอน…. http://www.youtube.com/watch?v=u52Gdb…
ตอนที่ 1 ทฤษฎีดาว (Dow Theory) มนุษย์มีความโลภ
ตอนที่ 2 ระบบพอเพียง
ตอนที่ 3 พลิกตำราการลงทุน
ตอนจบ ทำตามระบบยังไงก็ได้เงิน
ติดตามข่าวสาร และรับชมรายการของช่องได้ที่
http://www.itsbizchannel.com
http://www.facebook.com/itsbizchannel

ถอดรหัสเซียน : มนุษย์มีความโลภ

ทฤษฎีดาว (Dow Theory) คืออะไร ? – การเงินวันละคำ EP. 46


ทฤษฎีดาว (Dow Theory) คืออะไร ?
ทฤษฎีดาว (Dow Theory) คือ หนึ่งในหัวใจของการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคเลยทีเดียว และทฤษฎีดาว (Dow Theory) จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เทรดเดอร์หลายคนไม่ใช่เพียงแค่ในตลาด Forex ต่างก็เชื่อมั่นในตัวของทฤษฎีดาว (Dow Theory) ดังนั้น ในวีดีโอนี้ผมจะพาไปทำความเข้าใจทฤษฎีดาว (Dow Theory) พร้อมๆกันเลยครับ

_____________________________________________________________
จากทีมงาน Uhas
https://uhas.com/ เรา คือ เพื่อนแท้นักเทรด
เทรดโดยมีเราอยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณ เพื่อให้การเทรดง่ายมากยิ่งขึ้น
ไม่พลาดข้อมูลจากเรา https://Facebook.com/uhascom
หรือติดต่อทางช่องทางไลน์ @uhasthailand หรือ https://lin.ee/1eoK6Hd

ทฤษฎีดาว (Dow Theory) คืออะไร ? - การเงินวันละคำ EP. 46

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ theory แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.