Skip to content
Home » [Update] 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ คนออฟฟิศ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย | venture แปลว่า – Rosalizahotel

[Update] 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ คนออฟฟิศ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย | venture แปลว่า – Rosalizahotel

venture แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

Nội Dung Bài Viết

21.end user

The person or group who will use the product produced by the project.

ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค

Engineers have to be able to write things the end user can understand.

วิศวกรต้องสามารถเขียนสิ่งที่ผู้ใชขั้นปลายสามารถเข้าใจ

22.deadline คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

the point in time at which something must be completed

กำหนดส่ง กำหนดเสร็จ

They’ve set a deadline of 12 noon.

พวกเขาได้กำหนดเส้นตายไว้ตอนเที่ยง

23.party

a person involved in legal proceedings

คณะ กลุ่มคน

These party committee members did not object, or voice their opposition, or call any attention (to the issue)

พวกกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ไม่ทัดทาน ไม่โต้แย้ง ไม่เตือนสติ

24.objective

the goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)

วัตถุประสงค์

Withdrawing the military must proceed by taking all factors into account and must be done gradually. The objective is to maintain peace and tranquility for the people.

การถอนทหารต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ความสงบสุขของประเทศชาติ

25.entrepreneur

a person who organizes, manages, and takes on the risks of a business

คำศัพท์ที่ใช้ในทางธุรกิจ แปลว่า ผู้ประกอบการ

Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential.

การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์

26.contract

a binding agreement between two or more persons that is enforceable by law

สัญญา

After six months she was offered a contract of employment.

หลังจากหกเดือนหล่อนก็ได้ข้อเสนอในสัญญาการจ้างงาน

27.commercial

a commercially sponsored ad on radio or television

โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ

There are fourteen commercial television companies, and a host of commercial radio stations.

มี 14 บริษัทโฆษณาทีวี และหนึ่งผู้จัดโฆษณาสถานีวิทยุ

28.Venture Capital

money that is invested in new or emerging companies that are perceived as having great profit potential

คำศัพท์อังกฤษธุรกิจ แปลว่า เงินร่วมลงทุน

But there’s still plenty of venture capital out there looking for bright new ideas.

แต่มันยังคงมีเงินร่วมลงทุนมายมายที่มองหาไอเดียบรรเจิดใหม่ๆ

29.investment คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

putting money into something in order to make a profit

เงินลงทุน การลงทุน

We plan to buy some property as an investment.

เราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน

30.credit

arrangement for deferred payment for goods and services

สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ

Most new cars are bought on credit.

รถใหม่สวนใหญ่ถูกซื้อด้วยสินเชื่อ

31.opportunity cost

cost in terms of foregone alternatives

See also  [Update] Blackmores Ginkgo Forte Bổ Não [MỚI NHẤT 2021] Hộp 40 Viên | blackmores ginkgo - Rosalizahotel

ศัพท์อังกฤษทางธุรกิจ แปลว่า ต้นทุนการเสียโอกาส

The opportunity cost of sending a child to a fee-paying school is all the things that you can no longer afford to buy, such as a new car or a holiday abroad.

ต้นทุนการเสียโอกาสของการส่งเด็กๆไปโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนก็คือทุกๆสิ่งที่คุณจะไม่มีปัญญาซื้อ เช่นรถใหม่ หรือวันพักผ่อนต่างประเทศ

32.logistics

the process of strategically managing the efficient flow and storage of raw materials, in-process inventory, and finished goods from point of origin to point of consumption

ระบบโลจิสติกส์

the logistics of shipping materials from Britain to Siberia

ระบบโลจิสติกส์ของการส่งวัตถุดิบจากอังกฤษสู่ไซบีเรีย

33.agreement คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

a decision reached by two or more people or groups

ข้อตกลง

They had made an agreement that they would share the profits equally.

พวกเขาได้ทำข้อตกลงว่าพวกเขาจะแบ่งผลกำไรคนคนละครึ่ง

34.shareholder

someone who holds shares of stock in a corporation

คำศัพท์ธุรกิจ แปลว่า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน

Some shareholders are unhappy with the running of the club and are concerned with the way the recent annual meeting was conducted.

ผู้ถือหุ้นบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการดำเนินงานของคลับ และรู้สึกกังวลกับการนำการประชุมประจำปีเร็วๆนี้

35.stakeholder

any group within or outside the organization that has a stake in the organization’s performance

ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

Citizens should be stakeholders in the society they live in.

พลเมืองควรจะจะเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

36.interest

the price paid for the use of borrowed money

ดอกเบี้ย

The interest on the loan is 16% per year.

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี

37.customer service department

the department in a retail organization that handles customer inquiries and complaints

แผนกบริการลูกค้า

A customer service department plays an important role in a small business.

แผนกบริการลูกค้าได้เล่นบทบาทสำคัญในธุรกิจขนาดเล็ก

38.inventory คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

(accounting) the value of a firm’s current assets including raw materials and work in progress and finished goods

สินค้าคงเหลือ

Newmark & Lewis were closed Sunday to take inventory.

นิวมาร์คแอนด์ลูวิสจะปิดทำการวันอาทิตย์เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ

39.terms

the amount of money needed to purchase something, Any of a variety of conditions attached to a financial transaction.

ข้อตกลง

Women work on equal terms with men in this firm.

ผู้หญิงทำงานบนข้อตกลงอันเท่าเทียมกับผู้ชายในบริษัทนี้

40.loan คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

An amount of money given to the borrower for a set period of time. After the set time has passed, the money must be paid back plus the lending fee, called interest. Payments are normally made over a series of months.

สินเชื่อ

It’ll be years before we’ve paid off the loan.

มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะจ่ายเงินกู้นี้หมด

41.lien

the right to take another’s property if an obligation is not discharged

สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)

The bank had a lien on our house.

ธนาคารมีสิทธิ์ในการยึดบ้านของพวกเรา

42.manager

Someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished

ผู้จัดการ

She’s now assistant marketing manager for the southeast area.

ตอนนี้หล่อนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำหรับเขตตะวันออกเฉียงใต้

43.board of directors

A group of people elected by the stockholders of a corporation to set the policies for the corporation.

See also  [Update] Itron Cyble Sensor V2 (K1) | k cyble - Rosalizahotel

คณะกรรมการบริษัท

The bank’s board of directors will vote on the merger proposal at a meeting today.

คณะกรรมการบริษัทของธนาคารจะออกเสียงให้มีข้อเสนอการควบรวมกิจการที่การประชุมวันนี้

44.accounting

the occupation of maintaining and auditing records and preparing financial reports for a business

การบัญชี การทำบัญชี

All bookkeeping was handled by an accounting firm.

การลงบัญชีทั้งหมดถูกจัดการโดยบริษัทบัญชี

45.staff คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

personnel who assist their superior in carrying out an assigned task

พนักงาน

I’d like to welcome a new member of staff.

ผมอยากจะต้อนรับสมาชิกใหม่ของพนักงาน

46.Human Resources

the department that deals with employing, training, and helping people

ฝ่ายบุคคล

Human resources deals with changes to contracts.

ฝ่ายบุคคลจัดการกบการเปลี่ยนเปลงต่อสัญญา

47.capital

wealth in the form of money or property owned by a person or business and human resources of economic value

ทุน, เงินทุน

The government is eager to attract foreign capital.

รัฐบาลกระตือรือร้นที่จะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ

48.budget คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

a summary of intended expenditures along with proposals for how to meet them

งบประมาณ

The budget for photography has been cut.

งบประมาณสำหรับการถ่ายภาพได้ถูกตัด

49.disruption

an unexpected event that throws a plan into disorder; an interruption that prevents a system or process from continuing as usual or as expected.

การขัดขวาง

The strike caused widespread disruption to flight schedules.

การประท้วงก่อให้เกิดการหยุดชะงักอย่างกว้างขวางในตารางการบิน

50.networking

Using contacts with friends and family members as a means of finding job leads

เครือข่าย

I’m hoping to do some networking at the conference next week in London.

ผมหวังที่จะสร้างเครือข่ายที่การประชุมัปดาห์หน้าในลอนดอน

51.launch

to officially start something

การออกตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ

The company hopes to launch the new drug by next October.

บริษัทหวังที่จะออกตัวยาใหม่ภายในเดือนตุลาคมหน้า

52.consumer

a person who uses goods or services

ผู้บริโภค

Consumer spending was down by 0.1% last month.

การใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ลดลง 0.1% เมื่อเดือนที่ผ่านมา

53.supply chain

The connected chain of all of the business entities, both internal and external to the company, that perform or support the logistics function

โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

The auto parts industry has a very long and complex supply chain.

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีห่วงโซ่การผลิตที่ยาวและซับซ้อนมาก

54.startup

A new venture that is trying to discover a profitable business model for future success.

ธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก

The startup is developing an online service that will help businesses and consumers choose and manage health plans.

ธุรกิจเกิดใหม่กำลังพัฒนาบริการออนไลน์ที่จะช่วยให้ธุรกิจ และผู้บริโภคเลือกและจัดการแผนดูแลสุขภาพ

55.branding

combination of name, words, symbols, or design that identifies the product and its source and distinguishes it from competing brands

การสร้างตราผลิตภัณฑ์

Branding is one of the most important aspects of any business, large or small, retail or B2B.

การสร้างแบรนด์เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในธุรกิจใดๆ ใหญ่หรือเล็ก ค้าปลีกหรือแบบบริษัทต่อบรษัท

56.overhead คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

the amount of money it takes to run a business

See also  Google Translate on iPad / iPad 2 / iPhone / iPod Touch HD | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ google translation english to thai

ค่าโสหุ้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ

Their offices are in London so the overheads are very high.

สำนักงานของพวกเขาอยู่ในลอนดอนดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจจะสูง

57.point of sale

places where goods are sold to the public – shops, stores, kiosks, market stalls, etc

จุดขาย

Under the new law, cigarette advertising will only be allowed at the point of sale.

ภายใต้กฎหมายใหม่ การโฆษณาบุหรี่จะถูกอนุญาต ณ จุดขายเท่านั้น

58.cost of sales

The cost of the inventory that the business has sold to customers.

ต้นทุนขาย

Fuel represented less than 3% of Carnival’s cost of sales.

น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนขายที่น้อยกว่า 3 % ของบริษัทคานิวาล

59.wholesale

selling or related to selling goods in large quantities for resale to the consumer

ขายส่ง

This company will not be successful until there are wholesale changes.

บริษัทนี้จะไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการขายส่ง

60.company คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

an institution created to conduct business

บริษัท

This company will not be successful until there are wholesale changes.

บริษัทนี้จะไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการขายส่ง


Venture Capital Explained


A MANimate Production

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Venture Capital Explained

ความแตกต่างระหว่างกิจการร่วมค้า( joint venture) กับ กิจการค้าร่วม(consortium)


วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ผลงานนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม(EB) รุ่นที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความแตกต่างระหว่างกิจการร่วมค้า( joint venture) กับ กิจการค้าร่วม(consortium)

In Case You Didn’t Know – Brett Young (Boyce Avenue acoustic cover) on Spotify \u0026 Apple


Tickets + VIP Meet \u0026 Greets: http://smarturl.it/BATour
Spotify: http://smarturl.it/ICYDKSpotify
Apple: http://smarturl.it/ICYDKApple
iTunes: http://smarturl.it/ICYDKiTunes
Google: http://smarturl.it/ICYDKGoogle
Amazon: http://smarturl.it/ICYDKAmazon

🔔 Subscribe \u0026 make sure to enable all push notifications! 🔔
Watch more of our videos:
Acoustic Covers: https://www.youtube.com/watch?v=UzFmpDSxhwM\u0026list=PL0BD69368AB943C89\u0026index=3
Original Music Videos: http://youtube.com/playlist?list=PLE592C5463BB7915E\u0026playnext=1\u0026index=2
Cover Collaborations: http://youtube.com/playlist?list=PLB0A54526DAB9CF4E\u0026playnext=1\u0026index=2

Boyce Avenue:
Alejandro Manzano (Lead Vocals, Guitar, Piano): http://instagram.com/alejandroluismanzano
Fabian Manzano (Background Vocals, Guitar): http://instagram.com/fabianmanzano
Daniel Manzano (Background Vocals, Bass, Percussion): http://instagram.com/danielmanzano
Instagram: http://instagram.com/boyceavenue
Facebook: http://facebook.com/boyceavenue
Twitter: http://twitter.com/boyceavenue
Website: http://boyceavenue.com

Alejandro Manzano of Boyce Avenue performing “In Case You Didn’t Know” by Brett Young InCaseYouDidntKnow BrettYoung

Guitar Tuning: E A D G B E (capo 4th fret)

Audio \u0026 Video Produced by Boyce Avenue
Engineered, Mixed \u0026 Mastered by Adam Barber
Directed by Alejandro Manzano \u0026 Adam Barber
Filmed, Edited \u0026 Colored by Adam Barber
Video Assistant: Jesse Scott
Filmed at 3 Peace Studios in Sarasota, Florida

In Case You Didn't Know - Brett Young (Boyce Avenue acoustic cover) on Spotify \u0026 Apple

Venture Capital ประเมินมูลค่าบริษัท อย่างไรก่อนลงทุน? | #ถามทันที


Venture Capital ประเมินมูลค่าบริษัทอย่างไรก่อนลงทุน? อะไรคือสิ่งที่นักลงทุนหุ้นสามารถเรียนรู้ได้
ถามอีก กับ พี่เหม็ง คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ CEO, KT Venture Capital และ พี่แซม ตันสกุล
กรรมการผู้จัดการ บ.กรุงศรีฟินโนเวต จำกัด
รองนายกสมาคมนักลงทุนไทย
======
พลาดไม่ได้กับ ถามทันที TaLK หลังจบรายการที่ Clubhouse
https://www.joinclubhouse.com/event/MdR1K1w7
โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT ที่ปรึกษาการเงิน
ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ [email protected]: http://bit.ly/TAMEIG_LINE

Venture Capital ประเมินมูลค่าบริษัท อย่างไรก่อนลงทุน? | #ถามทันที

Deal ใช้อย่างไร


เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

Deal ใช้อย่างไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ venture แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.