Skip to content
Home » [Update] นโยบายปรับขึ้นค่าจ้าง (จากฝ่ายการเมือง) | นโยบาย ค่าแรง ขั้น ต่ํา 300 บาท – Rosalizahotel

[Update] นโยบายปรับขึ้นค่าจ้าง (จากฝ่ายการเมือง) | นโยบาย ค่าแรง ขั้น ต่ํา 300 บาท – Rosalizahotel

นโยบาย ค่าแรง ขั้น ต่ํา 300 บาท: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

นโยบายปรับขึ้นค่าจ้าง (จากฝ่ายการเมือง)

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงถึง 425 บาท ถือว่าเป็นการปรับที่สูงเกินไป เพราะเพิ่มขึ้นถึง 30% ซึ่งจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี

************************

คอลัมทันเศรษฐกิจ โดย…ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ www.econ.nida.ac.th; piriya.pholphirul.blogspot.com

เมื่อได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว สิ่งหนึ่งที่ประชาชนจะเรียกร้องจากรัฐบาลก็คือ “การให้รัฐต้องทำตามสัญญากับนโยบายการหาเสียงที่ประกาศไว้” ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่สังคมให้การติดตามก็คือ “นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่พรรคพลังประชารัฐได้ประกาศไว้ว่า เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วจะให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายวันเป็น 425 บาทต่อวัน เงินเดือนขั้นต่ำวุฒิอาชีวะศึกษาอยู่ที่ 18,000 บาท และวุฒิปริญญาตรีอยู่ที่ 20,000 บาท ซึ่งจากข่าวล่าสุดดูเหมือนว่ารัฐบาล (พรรคพลังประชารัฐ) จะพยายามไม่ให้นโยบายที่ประกาศนี้เกิดขึ้น โดยมีคำพูดออกจากปาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมในการจัดทำนโยบายรัฐบาล ให้เหตุผลว่า “เป้าหมายที่แท้จริงคือการยกระดับฝีมือแรงงาน ซึ่งต้องปรับทั้งระบบแรงงานไทย จึงจะสามารถขึ้นค่าแรงให้สูงตามคุณภาพฝีมือแรงงาน ไม่เช่นนั้นจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในปัจจุบัน” เช่นเดียวกับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ระบุมาก่อนหน้าว่า “นโยบายค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบทำ และที่สำคัญหวั่นกระทบภาคเอกชน”

ในฐานะอาจารย์ผู้สอนด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายการขึ้นค่าจ้างเป็นหนึ่งในข้อสอบวัดคุณสมบัติ (Qualified Examination) ยอดฮิตของที่คณะของผม โดยข้อสอบเรามักถามว่า

“จงอธิบายผลกระทบของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage) ต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น การบริโภค การลงทุน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการว่างงาน”

See also  [NEW] WindowManager (โปรแกรมจำตำแหน่ง และ จำขนาด Window บนหน้าจอ) 8.2.0 | จัดหน้าจอคอม window 7 - Rosalizahotel

ผลที่ออกมา เชื่อหรือไม่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะตอบว่า นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำจะช่วยในการกระตุ้นอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) เพราะเป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นให้เกิดการบริโภค และสุดท้ายจะทำงานผ่านตัวคูณทวี (Multiplier Effect) อันส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด โดยไม่แน่ใจว่าผิดเพราะนักศึกษาไม่เข้าใจเอง หรือตอบเพราะไปเชื่อการประกาศจากฝ่ายการเมืองว่า การปรับขึ้นค่าจ้างเป็นนโยบายที่ดี (ต่อเศรษฐกิจ)

แต่แท้จริงแล้ว แรงงานส่วนน้อยมากที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ (รวมทั้งแรงงานในวุฒิปริญญาตรีและอาชีวะเองในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ได้รับรายได้ที่สูงกว่าที่ประกาศออกมาแล้ว) ดังนั้นการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ตรงกันข้าม นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ จะกระทบในด้านอุปทานในลักษณะของ Supply Shock หรือ Price Shock อันส่งผลทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต เกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติ (ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าจ้างถูกกว่าและมีผลิตภาพสูงกว่าแรงงานไทย) และส่งผลทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ (หรือที่เรียกว่า Stagflation) ดังนั้นในมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจึงไม่เป็นการดีต่อเศรษฐกิจ

ในด้านจุลภาค การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะนำมาสู่ปัญหาการสูญเสีย (Deadweight Loss) จากการจัดสรรทรัพยากรที่บิดเบือน (โดยจะเห็นได้จากการขึ้นจากฝั่งการเมืองเมื่อหลายปีก่อนที่มากำหนดให้ทุกจังหวัดได้รับค่าจ้าง 300 บาทเท่ากัน) นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการตกงานกับกลุ่มแรงงานไทยที่ไร้ทักษะ (นอกเหนือจากเดิมที่จะต้องแข่งกับหุ่นยนต์และกับแรงงานข้ามชาติอยู่แล้ว) และจะนำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ตามมาได้

ถ้ายังจำกันได้ นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงตลาดแรงงาน เมื่อครั้งในปี พ.ศ.2555 ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เองก็ได้หาเสียงการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่ 300 บาทต่อวันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ผิดพลาดอย่างมหาศาล โดยเห็นได้จากงานศึกษาของดิลกะ ลัทธิพิพัฒน์ จากธนาคารโลก (The World Bank) ที่มีชื่อว่า The Effects of the 300 Baht Minimum Wage Policy ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบจากการปรับขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ โดยผลการศึกษาพบว่า ค่าจ้างขั้นต่ำส่งผลต่อการเลิกจ้างงานกับกลุ่มแรงงานที่มีทักษะต่ำ และส่งผลต่อการล้มละลายของวิสาหกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้

อย่างไรก็ดี งานศึกษาของ Del Capio, Messina, and Sanz-de-Galdeano (2011) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการในประเทศไทยยังพบผลทางบวกของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำว่า การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นการช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้กับแรงงานที่มีทักษะต่ำ อันส่งผลทำให้ค่าจ้างของแรงงานในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้น อันนำมาสู่การช่วยลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำได้

ทั้งนี้ ในหลักการที่ถูกต้องของการปรับขึ้นค่าจ้างนั้นควรจะต้องดำเนินการดังนี้

1. การปรับค่าจ้างต้องมาจากการประเมินถึงต้นทุนค่าครองชีพและโครงสร้างเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีสูตรการคำนวณที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่แล้ว ดังนั้นด้วยสูตรดังกล่าว การปรับขึ้นค่าจ้างขันต่ำจึงควรปรับไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด และควรมีการประกาศแนวโน้มการขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ภาคธุรกิจ (ในแต่ละจังหวัด) สามารถวางแผนทางการเงินได้ ไม่ใช่การประกาศตัวเลขเลขแบบไม่มีที่มาที่ไปจากฝ่ายการเมืองในช่วงหาเสียง

2. การปรับขึ้นค่าจ้างต้องอยู่ภายใต้ระบบไตรภาคี ที่ต้องกำหนดจากกลุ่ม นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ไม่ใช่ถูกกำหนดมาจากฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีแรงจูงใจที่จะใช้นโยบายนี้เพียงเพื่อหาคะแนนเสียง

See also  [NEW] ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่า หลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด | ข่าวค่าเงินเยน - Rosalizahotel

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเห็นว่า เราไม่ควรมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงถึง 425 บาทนี้เนื่องจากเป็นการปรับที่สูงเกินไป (ปรับขึ้นมากถึง 30%) ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี (ถึงแม้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมบางพรรคให้ใช้เงินภาษีไปชดเชยการขาดทุนของภาคธุรกิจจากนโยบายนี้ก็ตาม) แต่สิ่งที่ประชาชนเราควรจะคิดและตรึกตรองให้ดีก็คือ เราไม่ควรไปมองว่านโยบายค่าจ้างนี้ (ไม่ว่าจะมาจากพรรคใดก็ตาม) มันเป็นนโยบายที่ดี และควรที่จะเรียนรู้ว่า นโยบายที่ประกาศจากพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง มันก็เป็นเพียงหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่จะได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเท่านั้นเอง


นโยบายขึ้น \”ค่าแรงขั้นต่ำ\” = ตัวประกันหาเสียง ? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31


นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 400425 บาทที่พรรคพลังประชารัฐเคยหาเสียงไว้ ล่าสุดทิศทางของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคการเมืองชัดเจนที่จะปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น 400 บาท/วัน ให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
ข่าวดีนี้ฝ่ายลูกจ้างดีใจ แต่ฟากฝั่งนายจ้างกลับกังวลถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่อาจทยอยปิดกิจการเหมือนที่เคยเกิดขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีการขาดแคลนแรงงาน จึงขอให้รัฐบาลทบทวนบทเรียนอันแสนเจ็บปวดตอนขึ้นค่าแรง 300 บาทเมื่อปี 2555

ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : http://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
http://www.one31.net/live

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นโยบายขึ้น \

โบกมือลาค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท


โบกมือลาค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://shows.voicetv.co.th/wakeupthailandweekend/215346.html

โบกมือลาค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

ดีเบตเลือกตั้ง 62 | ธนาธร บอกปัจจัยอะไรคือข้ออ้างที่จะทำให้เกิดรัฐประหารบ้าง – Workpoint News


วันที่ 17 มีนาคม 2562 ข่าวเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง ณ ลานโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีแคนดิเดตนายกฯ จาก 5 พรรคการเมืองเข้าร่วม ได้แก่
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคเพื่อไทย
คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ พรรคเศรษฐกิจใหม่
คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรอนาคตใหม่
คุณมงคล ชีวมงคลกานต์ และคุณอุมาพร ธํารงวงศ์โสภณ ดำเนินรายการ

See also  ตามอำเภอจาน : เที่ยวชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ 14 ม.ค. 60 (1/3) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ จังหวัดนครสวรรค์

เกาะติดทุกข่าวที่น่าสนใจ กับข่าวเวิร์คพอยท์
workpointnews ข่าวเวิร์คพอยท์
ข่าวเวิร์คพอยท์ทีวีช่อง 23 ตลอดทั้งวัน
Website: workpointnews.com
Facebook: https://www.facebook.com/WorkpointNews/
YouTube: https://www.youtube.com/WorkpointNews
Instagram: https://www.instagram.com/workpointnews/
Twitter: https://twitter.com/workpointnews

ดีเบตเลือกตั้ง 62 | ธนาธร บอกปัจจัยอะไรคือข้ออ้างที่จะทำให้เกิดรัฐประหารบ้าง - Workpoint News

2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ #4/7 การประเมินผลกระทบนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท


สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 ครั้งที่ 36
เรื่อง \”2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์: ความฝันกับความจริง\”
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพ
10.40 น. การประเมินผลกระทบนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ #4/7 การประเมินผลกระทบนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

เยียวยาผลกระทบค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท


กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใช้แรงงานจากผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 10.1.2556
ติดตามการทำงานของ ส.ส. ได้ที่ http://www.tpd.in.th

เยียวยาผลกระทบค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นโยบาย ค่าแรง ขั้น ต่ํา 300 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.