Skip to content
Home » [Update] การลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในหุ้น ข้อดีข้อเสียของการลงทุนในหุ้น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ | การลงทุนในตราสารทุน – Rosalizahotel

[Update] การลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในหุ้น ข้อดีข้อเสียของการลงทุนในหุ้น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ | การลงทุนในตราสารทุน – Rosalizahotel

การลงทุนในตราสารทุน: คุณกำลังดูกระทู้

การลงทุนในตราสารทุน

ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ และมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ทั้งนี้การตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและข้อตกลง ของธุรกิจนั้นๆ

ประเภทของตราสารทุน

1. หุ้นสามัญ Common Stock
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็น
จ้าของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่ กล่าวคือ ร่วมเป็นผู้ตัดสินใจในปัญหาสำคัญในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกำไร และมี
โอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาเมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น ตามศักยภาพของบริษัท รวมถึงมีโอกาสได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่
เมื่อบริษัทเพิ่มทุนหรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)
เป็นตราสาร ประเภทหุ้นทุนที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ มีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญ คือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะ
ได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ

3. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)
มีลักษณะคล้ายคลึงกับหุ้นกู้แตกต่างกันตรงที่หุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในช่วงเวลา อัตรา และราคาที่กำหนดใน
หนังสือชี้ชวน ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดี หุ้นประเภทนี้ได้รับความนิยมมาก เพราะผู้ซื้อคาดหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากราคาหุ้นสามัญ เมื่อแปลง
สภาพแล้วจึงจะทำกำไรได้มากกว่าผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ธรรมดา

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท์ (Warrant)
เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอ้างอิงอยู่ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือ
ตราสารอนุพันธ์ ตามราคาใช้สิทธิจำนวนที่ให้ใช้สิทธิ (นิยมใช้เป็นอัตราส่วน) และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากพ้นกำหนด
ระยะเวลาแล้วก็ไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW)
เป็นตราสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ) ซึ่งบริษัทผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ ในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งอาจเป็นหุ้น หรือดัชนีหลักทรัพย์ในราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ โดยบริษัทผู้ออกเป็นผู้กำหนด
ว่าจะเลือกทำการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์หรือเงินสดก็ได้ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทผู้ออกสามารถออกได้เฉพาะใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงจาก การลงทุน
ทั้งในด้านผู้ออกและผู้ซื้อหลักทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่มีการลงทุนในหุ้นสามัญเป็นจำนวนมากอย่างกองทุนรวม หรือบริษัทประกันภัย
ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ได้

6. ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights : TSR)
เป็นตราสารที่บริษัทจดทะเบียนออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่เดิม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นหลักฐานในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สามารถขายหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้ ลงทุนอื่นให้ได้มีโอกาสและทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทและช่วยให้บริษัทสามารถ
ระดมทุนได้มากขึ้นหรือครบถ้วนตามเป้าหมายที่ต้องการด้วย นอกจากนี้ ยังแก้ปัญหาให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีข้อจำกัดในการลงทุนเพิ่ม ด้วย
วิธีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทจดทะเบียนจัดสรรให้ โดยสามารถนำTSR มาขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้

7. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือเอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depositary Receipt : NVDR)
เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสถานะเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ(Automatic List) และ
มีหลักทรัพย์อ้างอิง(Underlying Asset) เป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ได้ในลักษณะ เดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั่วไป

8. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt : DR)
เป็นตราสารที่ออกและเสนอขาย โดยบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เป็นหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิอ้างอิงอาจเป็นได้ทั้งหุ้นสามัญ หุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ลงทุนที่ถือ DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุก ประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์
ทางการเงิน (Financial Right) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Voting Right) ในบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องมี สัญชาติไทยและออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เท่านั้น

9. หน่วยลงทุน (Unit Trust)
คือตราสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็น รูปแบบหนึ่ง ของ
การระดมเงินทุนจากประชาชน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม จะเป็นผู้บริหารกองทุน ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่
ผู้ถือหน่วย ในรูปของเงินปันผล กองทุนรวมมีหลายประเภท ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ ในหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
ซึ่งจะมีการกำหนดนโยบาย การลงทุนที่ชัดเจน

ข้อดีของการลงทุนประเภทนี้คือ จะมีผู้บริหารมืออาชีพดูแลเงินลงทุนแทนคุณ มีการกระจายความเสี่ยงลงในหุ้น กลุ่มต่างๆ และมีอำนาจ
ต่อรองที่มากกว่า เพราะเป็นเงินกองทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปได้ยาก ในกรณีที่คุณลงทุน ด้วยตัวเอง

การลงทุนในหุ้น ข้อดีข้อเสีย

การลงทุนในหุ้นนั้น ผู้ลงทุนควรจะประเมินว่าหุ้นที่จะลงทุนควรให้ผลตอบแทนเท่าไร ซึ่งกว่าจะได้ผลตอบแทนเช่นนั้นมันต้องใช้เวลา บางทีก็มาช้า บางทีก็มาเร็วกว่าที่คิด
การลงทุนระยะยาวจะไม่หวังเพียง performance สั้นๆ เพียงปีต่อปี หรือสั้นเป็นสัปดาห์
หากพิถีพิถันคัดเลือกหุ้นหรือกองทุนหุ้นที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ให้น้ำหนักกับคุณภาพของทีมบริหาร และการมีบรรษัทภิบาล จะทำให้ผู้ลงทุนไม่ไขว้เขวไปกับหุ้นที่มี Story ชั่วครั้งชั่วคราว แม้มันอาจจะทำกำไรที่ดีในระยะสั้น
เพราะสิ่งที่ต้องดูเป็นหลักไม่ใช่ดัชนี แต่เป็นกำไรในอนาคตของกิจการต่างหาก
ตลาดขาขึ้น ใครๆ ก็เป็น “กูรู” เป็น “เซียน” ซื้ออะไรก็เหมือนจะกำไรไปหมด จะลงทุนหุ้นสักตัวก็ไม่สนใจดูที่ Earnings แต่ขึ้นกับจินตนาการของแต่ละคนที่ฝันว่าราคาหุ้นจะไปถึงเท่าไหร่
ตลาดขาขึ้น อารมณ์ตลาดก็พาไป ทำให้นักลงทุนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดติดกับดักและหลงเข้ากองไฟอย่างไม่รู้ตัว หรือบางรายอาจรู้ แต่ประมาทคิดว่าขายออกทัน มารู้ตัวอีกทีก็สายเสียแล้ว
ช่วงตลาดขาลงจึงท้าทายฝีมือในการบริหารกองทุนมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุนเองโดยตรง หรือผู้จัดการกองทุน เพราะโจทย์ที่อยู่ข้างหน้าคือทำอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง คือเราจะ Protect capital ไว้อย่างไร ได้แค่ไหนในยามตลาดขาลง

ผลตอบแทนที่ดีเป็นกอบเป็นกำจึงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่อดทนรอคอยได้อย่างไม่หวั่นไหว เพราะเมื่อเราเลือกหุ้นได้ถูกต้องก็ได้ผลตอบแทนเนื้อๆ ยามที่ตลาดยอมจ่ายให้แก่มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นที่เราลงทุน

ข้อดีของการลงทุนในหุ้น

1. ให้ผลตอบแทนที่ดี: คุณรู้หรือไม่ว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี 2012 เท่ากับ 3% การฝากเงินไว้ในธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีซักเท่าไหร่สำหรับผลตอบแทน แต่การลงทุนในหุ้นอย่างถูกวิธีสามารถสร้างผลตอบแทนดีกว่าทั้งจาก Capital gain และจากเงินปันผลในระยะยาว

See also  [Update] Baker Hughes Digital Solutions | bh pantip - Rosalizahotel

2. ดูแลจัดการง่าย: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการถือหุ้นไม่ว่าจะถือไว้นานซักแค่ไหนก็ตาม จะถือไว้ตลอดชีวิตเลยก็ได้!! อยากขายทิ้งเมื่อไหร่ก็สามารถขายได้ทันที ไม่มีสัญญาผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถลงทุนซื้อขายได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร่วมทีมเหมือนการทำธุรกิจ

3. มีความโปร่งใส: สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่นรายงานประจำปีของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจลงทุนได้ ไม่มีใครบังคับให้คุณรีบลงทุน สามารถใช้เวลานานเท่าไหร่ในการศึกษาก่อนลงทุนก็ได้ ข้อมูลต่าง ๆ ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อเสียของการลงทุนในหุ้น

ราคาผันผวน: ราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ การขาดทุน (Capital loss) จึงเกิดขึ้นได้ง่ายและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากนักลงทุนวิเคราะห์ผิดพลาด หรือมีแผนจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดีมากพอ นักลงทุนที่มีอายุเยอะแล้ว (ใกล้เกษียณ) อาจไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนี้ได้จึงไม่ควรลงทุนเป็นหุ้นทั้งหมด แนะนำให้ลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าแทน


อยากลงทุนใน ตราสารหนี้ มีวิธีไหนบ้าง? l กองทุนตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เลือกลงทุนแบบไหนดี?


Than Money Trick 🚩 ขอสรุปวิธีลงทุนใน ตราสารหนี้ ว่าเราสามารถลงทุนได้ วิธีไหนบ้าง พร้อมบอกข้อดีข้อจำกัดแต่ละวิธี
พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ คืออะไร? แบบไหนที่เราเหมาะกับเรา ใครอยากลงทุนตราสารหนี้ ลองฟังคลิปนี้ รับรองได้ไอเดียดีๆแน่นอนค่ะ
เพื่อนๆอาจสนใจคลิปเหล่านี้ 💥
✅ รีวิวพันธบัตร เราชนะ ตัวล่าสุด 👉🏻 https://bit.ly/2YsG4ub
✅ รีวิวพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น วอลเล็ต สบม. 👉🏻 https://bit.ly/2YkD1V9​
✅ 3วิธี ลงทุนทองคำ ฉบับเริ่มต้น 👉🏻 https://bit.ly/2Mad8EV​
✅ รีวิว สลากออมสิน ดิจิตอล1ปี ตัวล่าสุด 👉🏻https://bit.ly/3ceEbcR​
✅ 6วิธี เริ่มต้น ลงทุน ให้เงินทำงาน 👉🏻 https://bit.ly/3oqpjum​
✅ 5บัญชี ออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง อัปเดตล่าสุด 2021 👉🏻https://bit.ly/36m0MQT
📌เข้าร่วมกลุ่ม \”เพื่อนออมเงินและลงทุน\” 👉🏻 https://www.facebook.com/groups/853842831690160/?ref=share
ติดตามกันได้ที่ 👉🏻 Facebook FanPage : https://www.facebook.com/thanmoneytrick/
บริหารเงินให้รวยเร็ว​thanmoneytrick

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อยากลงทุนใน ตราสารหนี้ มีวิธีไหนบ้าง? l กองทุนตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เลือกลงทุนแบบไหนดี?

Brilliant Multibagger Stocks To Buy Now – Small Cap Shares 2021 – Big Stock Market Profit Best Gains


Join the channel Membership To Get Access To My Personal Portfolio:
https://www.youtube.com/channel/UCdPDkotivW9se1dFpCh3onA/join
Link to open Free Demat account https://tinyurl.com/yhypwq9k
Our Telegram Group Link https://t.me/theindianinvestorreal
Multibagger penny stocks 2021 india,multibagger stocks 2021,multibagger stocks 2021 india latest,multibagger share,multibagger point,multibagger penny stocks,multibagger stocks for next 10 years
stock market for beginners,stock market ka cammando,stock market live,stocks to buy now,stock market telugu,best stocks to buy now,best stocks to buy now in india,best stocks for intraday trading,best stocks for long term investment,best stocks for 2021 india,best stocks to buy,share market basics for beginners,share market me paise kaise lagaye,share market news today,share market live,stock tips for tomorrow,stock tips 2021,intraday trading for beginners,intraday trading,intraday stocks for tomorrow,intraday trading zerodha
sharemarket stockmarket nifty indian stock market investing sensex investment trading stockmarketnews nse stocks bse finance banknifty stock market india money intraday trading intraday nifty fifty indian sharemarket dalal street investor india share market tips share market news stock market investing business market news warren buffet, stock stock market education share market india financial freedom stock markets share trader sharebazar nse india invest mutual funds technical analysis stock exchange market businessnews bombay stock exchange equity rakesh jhunjhunwala shares investors investing tips upstox national stock exchange sensex today wealth
best shares to buy
indian share market
equity investment
buy shares
how to buy shares
which share to buy
commodity market in india
investing in shares
derivative trading
currency trading in india
best shares to buy in india
best broker in india
commodity trading
derivatives market in india
forex trading in india
investment companies
best shares to invest
best way to save money
trading platforms
forex companies in india
buying shares in a company
demo trading account india
currency trading tips
best online trading platform in india
mt4 brokers in india
trading websites in india
indian broker
best online broker india
best company to buy shares
best broker for online trading in india
best trading account in india
equity portfolio management
trade advisor
best trading website india
top brokers
financial advisor companies
top 10 brokers in india
highest leverage stock broker in india
indian equity market
trading signals
currency market in india
equity portfolio
investment companies in india
best equity
forex trading wiki
fx market
intraday tips for tomorrow
bank nifty tips
option trading tips
stock tips for tomorrow
today intraday share
share market tips daily
commodity trading tips
nifty prediction
nifty call
intraday stocks for tomorrow
intraday stocks for today
mcx tips
commodity tips
share tips
share market trading
free share market tips
stock market tips for intraday free
stock tips
intraday stock tips
intraday tips for today
intraday calls
nifty tips
stock market tips
stock advice
best intraday tips
nifty option tips
trading tips
nse free tips
best intraday tips site
future option nifty
nifty call option
share tips daily
intraday stock tips for tomorrow
today’s intraday stocks tips
stocks to buy today for intraday
intraday shares
stocks to buy for intraday
tips for intraday trading in nse
stock recommendations for intraday
stock market tips today
free nifty tips
100 accurate intraday tips
intraday tips for today nse
best intraday calls
free stock tips for tomorrow
trading tips for tomorrow
stock advice today
small cap stock recommendations
free nse intraday tips
stock market investment tips
stock future tips intraday
nse stock tips
free nifty option tips
best nifty tips
stock tips for tomorrow india
best advice for stock market
best stock tips india
online share tips
best stock tips site india
best free stock tips
share investment recommendations
bse stock market tips
stock buying tips today
nifty positional calls
equity stock market tips
stock market tips today free
best stock newsletters
best option tips provider
today share market tips india
indian stock market investment tips
stock market intraday trading tips
free stock tips india
stock trading tips for today
best shares for intraday trading tomorrow
stock future tips free
daily intraday calls
nse bse share tips

See also  [Update] | อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารออมสิน - Rosalizahotel
See also  [Update] | layoff คือ - Rosalizahotel

Brilliant Multibagger Stocks To Buy Now - Small Cap Shares 2021 - Big Stock Market Profit Best Gains

3 เรื่องของกองทุนรวมตราสารทุน \”ที่คุณต้องรู้\” | EP.26


สำหรับคลิปนี้ 💰
ต้องเป็นคลิปที่หลายๆคน
กำลังรอคอยกันอยู่แน่นอน
.
.
เพราะในเรื่องของการลงทุนในกองทุน
กองนี้มักเป็นกองฮิตอย่างมาก
กับ \”3เรื่องของกองทุนหุ้นที่ต้องรู้\”
.
.
หวังว่าาจะเป็นประโยชน์ครับ
พชร 💚
.
.
PAJANSMONEY
PJMEP26
.
.
ฝากติดตามด้วยนะครับ 🙏🏻
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCL8FrCn7z1KYka7p3sO76sQ
Facebook Page : https://web.facebook.com/Patchara.Jans
Line OA : https://lin.ee/Ikbr2l
ออมเงิน เหตุผลที่ต้องเก็บเงิน
เงินเฟ้อ เกษียณ
ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์
ประกันสุขภาพ ประกันควบการลงทุน
กองทุนรวม วางแผนทางการเงิน

3 เรื่องของกองทุนรวมตราสารทุน \

มือใหม่อยากซื้อ กองทุนรวม 2021 เริ่มต้นยังไง? l สรุป 5 STEP นักลงทุนต้องรู้ ก่อนเริ่ม ลงทุน


Than Money Trick 🚩 ขอตอบ คำถามยอดฮิตของ กองทุนรวม อยากเริ่มลงทุนกองทุนรวมทำยังไง มือใหม่ควรศึกษาตรงไหนก่อน? หรือ ซื้อกองทุนไหนดี
ธัญขอสรุปเป็น 5 ขั้นตอนให้มือใหม่ ได้ทำตาม ศึกษาให้เข้าใจก่อนจะนำเงินไปลงทุนค่ะ
ข้อ 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
กองทุนรวมคืออะไร 👉🏻https://bit.ly/37vOGWp
กองทุนรวมเหมาะกับใคร👉🏻https://bit.ly/3gWKUsl
กองทุนรวมได้เงินยังไง👉🏻https://bit.ly/2WtONLI
ข้อ2. มีเป้าหมายในการลงทุน
กองทุน SSF กับ RMF 👉🏻 https://bit.ly/38hKHf5
ข้อ3.ทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนลงทุน
ความเสี่ยง8ระดับ ของกองทุนรวม 👉🏻https://bit.ly/3qM59gW
ลงทุนแบบDCA หรือเงินก้อนดี 👉🏻https://bit.ly/3m2wdok
ข้อ4.เลือกกองทุนที่เราต้องการซื้อ
สแกนกองทุน ด้วยWealthMagik 👉🏻https://bit.ly/37NAVBf
วิธีอ่านหนังสือชี้ชวนกองทุน 👉🏻https://bit.ly/2Iz1j9B
ซื้อกองทุนแบบปันผล หรือไม่มีปันผล ดีกว่ากัน? 👉🏻https://bit.ly/2LIZU1f
เลือกกองทุน SET50 👉🏻 https://bit.ly/2Kjkhlf
ข้อ5. เปิดพอร์ต ซื้อขายกองทุน
ซื้อกองทุนรวม ที่ไหนดี 👉🏻https://bit.ly/2VVYnqw
วิธีเลือกโบรกเกอร์กองทุน 👉🏻 https://bit.ly/3oHMocj
✅✅✅เพื่อนๆอาจสนใจ VDO นี้✅✅✅
NAV กองทุนรวม 👉🏻 https://bit.ly/3nuXMbn
วิธีเลือกกองทุน เพื่อ DCA 👉🏻 https://bit.ly/3mvsAaO
📌เข้าร่วมกลุ่ม \”เพื่อนออมเงินและลงทุน\” 👉🏻 https://www.facebook.com/groups/853842831690160/?ref=share
ติดตามกันได้ที่ 👉🏻 Facebook FanPage : https://www.facebook.com/thanmoneytrick/
บริหารเงินให้รวยเร็วthanmoneytrick

มือใหม่อยากซื้อ กองทุนรวม 2021 เริ่มต้นยังไง? l สรุป 5 STEP นักลงทุนต้องรู้ ก่อนเริ่ม ลงทุน

Financial Asset Ep.2 – ตราสารทุน (ตลาดหุ้น)


กลไกตลาดทุน (ตลาดหุ้น)
การนำ IPO เข้าตลาดหุ้น นักลงทุนจะได้วิเคราะห์ Bottom up / Top down และ ประเมินความสามารถของกิจการใน Financial Statement (ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว) และ Road map การดำเนินงานของเจ้าของกิจการ

Financial Asset Ep.2 - ตราสารทุน (ตลาดหุ้น)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การลงทุนในตราสารทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.