Skip to content
Home » [NEW] | lp ย่อมาจาก – Rosalizahotel

[NEW] | lp ย่อมาจาก – Rosalizahotel

lp ย่อมาจาก: คุณกำลังดูกระทู้

  Propane

  เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

  วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2559 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 กันยายน 2561

  แหล่งที่มา หนังสือพิษวิทยาอาชีพ (พิมพ์ครั้งที่ 5)

  ชื่อ โพรเพน (Propane)

  ชื่ออื่น n-Propane, Propan, Dimethylmethane, Propyl hydride, Tricarbane, Bottled gas

  สูตรโมเลกุล C3H8 ||||| น้ำหนักโมเลกุล 44.10 ||||| CAS Number 74-98-6 ||||| UN Number 1978

  ลักษณะทางกายภาพ สถานะปกติเป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น [1] หรือมีกลิ่นอ่อนๆ แบบกลิ่นของสารปิโตรเคมี [2] หนักกว่าอากาศ ในการขนส่งหรือการเก็บสำรองไว้ใช้ ส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในแท็งค์หรือถังเก็บในรูปของเหลวที่อุณหภูมิเย็นจัด

  คำอธิบาย โพรเพนเป็นสารปิโตรเคมีที่ได้จากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและกลั่นน้ำมัน มีลักษณะเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ติดไฟง่าย ระเบิดง่าย และหนักกว่าอากาศ ทำให้การทำงานกับโพรเพนจะต้องระมัดระวังในเรื่องการติดไฟและการระเบิดเป็นอย่างยิ่ง โพรเพนเป็นส่วนประกอบสำคัญของแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นส่วนประกอบของ Liquefied petroleum gas (LPG) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์และแก๊สหุงต้ม เมื่อสูดดมโพรเพนเข้าไป แก๊สชนิดนี้จะไม่ทำปฏิกิริยาต่อร่างกาย (Inert gas) แต่สามารถก่อพิษได้เนื่องจากเป็นแก๊สสำลัก (Asphyxiant) จะไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Simple asphyxiant) ทำให้หมดสติและตายได้

  ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน ACGIH TLV (2016): ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้ แต่ระบุว่าเป็นสารอันตรายในกลุ่มแก๊สสำลัก (Asphyxiant) โดยเป็นแก๊สที่สามารถแทนที่ออกซิเจนในอากาศ (Oxygen-displacing gas) ทำให้เกิดภาวะออกซิเจนในอากาศต่ำ (Minimal oxygen content) ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ซึ่งทำให้ตายได้ [3] ||||| NIOSH REL: TWA = 1,000 ppm (1,800 mg/m3), IDLH = 2,100 ppm [10 % LEL] [4] ||||| OSHA PEL: TWA = 1,000 ppm (1,800 mg/m3) [4] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Propane ไม่ได้กำหนดไว้ แต่กำหนดค่ามาตรฐานของ Liquefied petroleum gas (LPG) TWA = 1,000 ppm [5]

  ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กำหนดไว้ [3] ||||| เนื่องจากพิษที่สำคัญของแก๊สโพรเพนคือการไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศในที่ทำงาน ทำให้ร่างกายของคนทำงานเกิดภาวะขาดออกซิเจน และทำให้ตายได้อย่างรวดเร็ว ในทางปฏิบัติจึงไม่แนะนำและไม่สามารถตรวจระดับแก๊สโพรเพนในร่างกายของคนทำงานเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคเมื่อทำงานสัมผัสแก๊สชนิดนี้ได้

  การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กำหนดไว้ [6] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2016): ไม่ได้กำหนดไว้ [3]

  แหล่งที่พบ โพรเพนเป็นสารปิโตรเคมีที่ได้จากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ (Natural gas processing) และกลั่นน้ำมัน (Petroleum refining) มีลักษณะโมเลกุลเป็นสารไฮโดรคาร์บอน โดยมีธาตุคาร์บอน 3 อะตอมเรียงกันเป็นสายยาวในโมเลกุล (เรียกโดยย่อว่า C3) โพรเพนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นส่วนประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญคือเป็นส่วนประกอบหลัก (อาจพบได้ในสัดส่วน 36 – 90 % [2]) ของ Liquefied petroleum gas (LPG) ซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ใช้เป็นแก๊สหุงต้ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวของประเทศเขตหนาว ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเตาหรือเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม และใช้เป็นสารทำความเย็นให้กับตู้เย็น (Refrigerant) ซึ่งเชื่อว่าไม่ทำลายชั้นโอโซน ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงของเตาหรือเครื่องจักร จึงย่อมจะมีการใช้แก๊สโพรเพนด้วย อีกแหล่งหนึ่งที่จะพบโพรเพนในปริมาณมากนอกจากถังหรือแท็งค์เก็บ LPG แล้ว คือท่อขนส่งและรถบรรทุกขนส่ง LPG [ส่วนประกอบหลักของ LPG จะประกอบไปด้วยแก๊สที่เป็นสารปิโตรเคมีที่สำคัญ 2 ชนิดคือโพรเพน (Propane) กับบิวเทน (Butane) เป็นหลัก] โพรเพนยังเป็นส่วนประกอบในปริมาณเล็กน้อยในแก๊สเชื้อเพลิงชนิด Natural gas vehicle (NGV) ทั้งชนิด Compressed natural gas (CNG) และ Liquefied natural gas (LNG) ซึ่งนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เช่นกัน โพรเพนเหลวนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับบอลลูนชนิดลมร้อน (Hot air balloon) นอกจากการใช้ในแง่เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีการนำโพรเพนมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีอื่น เช่น เอทิลีน (Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene) [7] นำมาใช้ผสมในกระป๋องสเปรย์แบบฉีดพ่น (Propellant) ในผลิตภัณฑ์ตามบ้าน เช่น น้ำหอมปรับอากาศ ครีมโกนหนวด โพรเพนในรูป LPG อาจถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด เช่น ใช้ฆ่าตัวตาย ใช้ดมเพื่อสันทนาการ และใช้ทำระเบิดประกอบเอง ได้อีกด้วย

  กลไกการก่อโรค โพรเพนเป็นแก๊สที่ไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกาย (Inert gas) แต่สามารถก่อพิษได้ในลักษณะเป็นแก๊สสำลัก (Asphyxiant) คือในสภาวะที่มีความเข้มข้นในอากาศสูง เช่น ในกรณีรั่วไหล หรือในที่อับอากาศ โพรเพนจะไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ ทำให้ผู้ได้รับสัมผัสเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ขึ้น ทำให้หมดสติและตายได้

  การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แก๊สโพรเพนเป็นแก๊สสำลัก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (ยกเว้นกรณีเป็นไอร้อนอาจมองเห็นการเคลื่อนไหวของอากาศทำให้รู้ว่ารั่วได้ หรือกรณีไอเย็นอาจเป็นควันขาวให้มองเห็นได้) อาจไม่มีกลิ่น หรือมีกลิ่นอ่อนๆ ของสารปิโตรเคมี การรั่วไหลของโพรเพนและ LPG มีความอันตรายสูง เนื่องจากโพรเพนติดไฟง่าย ระเบิดง่าย ถ้ารั่วไหลอาจติดไฟย้อนกลับไปที่แหล่งบรรจุได้ง่าย และหนักกว่าอากาศ (ทำให้ไฟลุกท่วมในบริเวณที่รั่วไหลได้ง่าย) หากรั่วไหลในปริมาณสูง การเข้าไปช่วยเหลือต้องประเมินในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าไปช่วยเหลือ (Rescuer) เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตสูง หากที่เกิดเหตุเป็นที่อับอากาศ (Confined-space) ผู้เข้าไปช่วยเหลือจะต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีชนิดที่มีถังบรรจุอากาศในตัวเท่านั้น จึงจะเข้าไปช่วยเหลือในที่อับอากาศได้ หากการรั่วไหลเกิดในที่เปิดโล่งแต่รั่วไหลในปริมาณมาก มีโอกาสที่จะเกิดไฟลุกท่วมบริเวณเกิดเหตุและอาจเกิดการระเบิดได้ การเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องงดเว้นการทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟโดยเด็ดขาด การพิจารณาถึงความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งของผู้ประสบภัยและทีมช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทุกคนต้องใส่ใจ หากทีมช่วยเหลือสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สำเร็จ ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกมาจากบริเวณที่มีการรั่วไหลโดยด่วน ออกมาแล้วพยายามดับไฟ ถ้ามีไฟลุกติดร่างกายของผู้ประสบภัยอยู่ จากนั้นรีบส่งไปปฐมพยาบาล ในประเทศไทยนั้นเคยเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของ LPG ครั้งรุนแรงขึ้นในปี พ.ศ. 2533 คือเหตุการณ์รถบรรทุก LPG ระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เกิดไฟลุกท่วมไปทั่วบริเวณและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 80 คน บาดเจ็บสาหัสอีก 24 คน [8] หลังจากเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2533 แล้ว ในเวลาต่อมายังมีเหตุการณ์รั่วไหลและไฟไหม้ที่เกี่ยวกับ LPG ทั้งในลักษณะแก๊สติดรถยนต์ [9] และในสถานประกอบการ [10-11] อยู่เป็นระยะ ซึ่งทำให้เกิดทั้งการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บ

  อาการทางคลินิก

  การดูแลรักษา

  การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันอันตรายหรือลดความเสี่ยงจากการทำงานกับโพรเพนและ LPG ทำได้โดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันการสัมผัสโดยการสูดดมตามหลักอาชีวอนามัย ใช้ในปริมาณให้น้อยที่สุดเพื่อลดการสัมผัส การทำงานกับแก๊สชนิดนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด จัดอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีความเหมาะสมไว้ในบริเวณที่ทำงาน ระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องทำงานกับแก๊สชนิดนี้ในที่อับอากาศ มีการตรวจวัดระดับออกซิเจนในที่อับอากาศเมื่อทำงาน มีผู้ควบคุมและอุปกรณ์ช่วยชีวิตในการทำงานในที่อับอากาศ การเก็บโพรเพนและ LPG ในถังและแท็งค์บรรจุในสถานประกอบการต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย ตรวจสอบท่อ สาย ข้อต่อ และวาลว์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ กรณีถังบรรจุแก๊สหุงต้มต้องอยู่ในพื้นที่เก็บที่ปลอดภัย พื้นเรียบ มีโซ่หรือสายรัดกันล้ม กั้นพื้นที่กันคนหรือสัตว์เดินชน กรณีรถบรรทุกแก๊ส ให้ตรวจสอบความปลอดภัยสม่ำเสมอ ไม่บรรทุกมากเกิน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง กรณีรถยนต์ติดแก๊ส ให้พิจารณาใช้ในกรณีที่เห็นว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จริงๆ เลือกใช้รถที่ติดแก๊สมาจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการติดแก๊สที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบการชำรุดเป็นระยะ และขับขี่ด้วยความปลอดภัย การเฝ้าระวังสุขภาพในระยะยาวนั้น เนื่องจากพิษของโพรเพนในระยะยาวไม่มีเด่นชัด พิษส่วนใหญ่เกิดจากกรณีรั่วไหลอย่างเฉียบพลันมากกว่า การตรวจสุขภาพจึงอาจไม่ช่วยในการคัดกรองความผิดปกติได้มากนัก อย่างไรก็ตามการแนะนำโดยบุคลากรทางการแพทย์ให้คนที่ทำงานกับโพรเพนและ LPG ทำงานด้วยความระมัดระวังเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ การสอบถามถึงอาการผิดปกติ เช่น แสบจมูก แสบตา หรือเหตุการณ์แก๊สรั่วที่เกิดขึ้นในอดีต อาจช่วยให้เกิดความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น ควรตรวจวัดระดับแก๊สโพรเพนในสถานที่ทำงานและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเสมอ

  เอกสารอ้างอิง

 1. International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office; 1998.

 2. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine: Pubchem – Open chemistry database. Propane (Pubchem CID: 6334) [Internet]. 2016 [cited 2016 Nov 10]; Available from: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/propane.

 3. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs and BEIs. Cincinnati: ACGIH; 2016.

 4. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH Pocket guide to chemical hazards (NIOSH Publication No. 2005-149). 3rd printing. Cincinnati: NIOSH; 2007.

 5. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 198 ง. (ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560).

 6. International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans – List of classifications volume 1 – 122 [Internet]. 2018 [cited 2018 Sep 26]. Available from: https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/.

 7. National Research Council. Acute exposure guideline levels for selected airborne chemicals: Volume 12. Washington D.C.: National Academies Press; 2012.

 8. มติชนออนไลน์. พลิกหน้า นสพ. ย้อนรอย 24 ปีแห่งโศกนาฏกรรม “รถบรรทุกก๊าซระเบิด” ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 24 ก.ย. 2533 [อินเตอร์เน็ต]. ข่าววันที่ 24 ก.ย. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/ news_detail.php?newsid=1411540508.

 9. ไทยรัฐออนไลน์. ติดแก๊สต้องรู้! เจาะปมชนบึม ไฟลุกท่วม รถติด LPG เสี่ยงทุกคันจริงหรือ? [อินเตอร์เน็ต]. ข่าววันที่ 2 เม.ย. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/content/599276.

 10. สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. โรงงานแก๊สบึ้มย่านตลาดวงศกร ปทุมฯ – คุมเพลิงได้แล้ว [อินเตอร์เน็ต]. ข่าววันที่ 1 ก.ย. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=643013.

 11. ไทยรัฐออนไลน์. แก๊สระเบิด! ร้านนมปทุมฯ เปลี่ยนถังขันเกลียวไม่สนิท รั่วก่อนบึม เจ็บ 6 [อินเตอร์เน็ต]. ข่าววันที่ 9 พ.ย. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/content/538270.


Liquidity pool คืออะไร ?


Liquidity pool คืออะไร ?
LP token ในคลิปจะเป็นแบบ​ uniswap สำหรับ​platform อื่น​ LP​token ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับแต่ละ​ platform บาง​ platform แจก​ token ให้ในรูปแบบที่เอามาซื้อขายใน​ exchange ได้ด้วย
🤫►► ► Subscribe to \”Pay Wachi Channel\” ◄◄◄🤫
https://www.youtube.com/user/paywachi?sub_confirmation=1
💲 💲 สมัครลงทุน Bitcoin, Ethereum และ Crypto Currency
👉👉 ลิงค์สมัคร Crypto Exchange ในประเทศไทย เพื่อซื้อ Bitcoin
Link สมัคร Bitkub : https://www.bitkub.com/signup?ref=5185
วิธีสมัคร Bitkub : https://youtu.be/Lh5sp_hyJQ
Link สมัคร Satang Pro: https://satang.pro/signup?referral=TDBUGRZI
วิธีสมัคร Satang Pro : https://youtu.be/eAdZLjTgkRE
✌✌ ลิงค์สมัคร Crypto Exchange ต่างประเทศ
Link สมัคร OKEX (ส่วนลด 20.0%) : https://www.okex.com/join/1910790521
วิธีสมัคร OKEX : https://youtu.be/1m5MxsAIvHI
Link สมัคร Binance : https://www.binance.com/?ref=10199552
วิธีสมัคร Binance : https://youtu.be/qyyXWlNt0Q
📚 📚 Link เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ Blockchain และ Crypto Currency
Blockchain คืออะไร : https://youtu.be/J6gjpHjOFk
Smart Contract คืออะไร : https://youtu.be/vPWal3Xi5sg
วิธีใช้งาน Coin Marketcap : https://youtu.be/LkC23Gnf2HY
🌈Link เแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Blockchain และ Crypto Currency🌈
https://coinmarketcap.com/
https://www.coindesk.com/information/whatisbitcoin
✨ลิงค์ซื้อ Trezor Model T Hardware Wallet คุณภาพสูงสำหรับเก็บรักษา Crypto Currency ✨https://shop.trezor.io/product/trezormodelt?offer_id=15\u0026aff_id=3006
👍Download Brave Browser $BAT Token!!
https://brave.com/pay113
🍀Support The Channel!!🍀
🍀ช่องทางการสนับสนุน🍀
BTC : 383DKxbvfUct9xmaEQaohNTCrthQ4DXrg5
ETH : 0x184183E0d45a934e07252320B69a647D3Aabd929
Doge : DAycuMASuDxaeHujUn4HcujDmdLM1AJZuM

crypto bitcoin defi btc cryptocurrency blockchain decentralzied money wealth rich altcoin
บิทคอย บล๊อคเชน ลงทุนบิทคอย คริปโตเคอเรนซี่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Liquidity pool คืออะไร ?

LP’s View on the Venture Capital Landscape


Alex Bangash has been an active LP ahead of many trends in the venture capital scene. What are his views as an LP on the broadening VC landscape? Are venture studios superior or proof of a bubble? What does increasing ticket size of giant funds mean for seed investing and what will be the longer term effects for the startup ecosystem? All of this will be covered in an intense fireside chat with Founding Partner of YES VC, Jyri Engerström.

In 2018, Slush brought together 20,000 attendees, including 3,100 startups, 1,800 investors and 650 journalists from over 130 countries. The cold and dark Helsinki welcomed these techheads to celebrate on Dec 35, 2018 with hundreds of sideevents and activities around the city.
Slush 2018 in pictures: https://www.flickr.com/photos/slushmedia/albums
Website: http://www.slush.org
Facebook: http://www.facebook.com/slushHQ
Twitter: http://www.twitter.com/slushHQ
Instagram: http://instagram.com/SlushHQ
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/slush
Slush Tokyo: http://tokyo.slush.org
Slush Shanghai: http://shanghai.slush.org
Slush Singapore: http://singapore.slush.org
Intro videos by:
VAU (http://vau.company)
VELI.fx / Veli Creative (http://velicreative.fi)
Slush is a nonprofit event organized by a community of entrepreneurs, investors, students and festival organizers. Slush has grown from a 300person event to become the leading event of its kind in the world. The philosophy behind it has remained the same: to help the next generation of great, worldconquering companies forward.

LP’s View on the Venture Capital Landscape

PancakeSwap สอน Unstake LP หรือ ถอนคู่ Farm | EP30


PancakeSwap Unstake defi ถอนเหรียญฟาร์ม
1.อธิบายภาพรวมขั้นตอน 0:38
2.สอนทำจริง 1:22
คลิปสมัคร Bitkub : https://youtu.be/2_6RVQoaZa8
ลิ้งสมัคร : https://www.bitkub.com/signup?ref=421582
คลิปสอนซื้อขาย Bitkub : https://youtu.be/2HUkOTMaNGs
คลิปสมัคร Binance : https://youtu.be/DKCmRFRCQoI
ลิ้งสมัคร : https://accounts.binance.com/th/register?ref=NJEN541J
คลิปสอนซื้อขาย Binance : https://youtu.be/UF7lJrNWLNE
เลี้ยงชาไข่มุกผม 1 แก้ว
https://www.youtube.com/channel/UCwQaES8kE_Lwv_0xsFruBQ/join
Donate/บริจาค
BTC Wallet: 34hVcX1no9DLjCCEa5CjXeFQrQs8NYLdZ2
ETH Wallet: 0x5c1f303e6076553852b68132ce015a3547bd2f8a
DOGE Wallet: D5YCt8cRqAy2odZjHAg8QDHZjdAj8rLtQA
ZIL Wallet: zil1uys2wyw40kn4v3h2r3gs2c88alutpwmpvjkaff
ADA Wallet: DdzFFzCqrht4FBQPdR9GQQ3JwAZYAt9wcLxFAEY5Cc7EDB1zbdvx4A5kdPnyuiiiy43Dxi6biw4Hq5SZ5HCMU7r2ebSARpvXnWuq8Doc
DOT Wallet: 15T4hHRd2Vr2nG2GnDLVCgSsBpRXuHgz6FQdKWTW51G1p4mh
ZIL Wallet: zil1uys2wyw40kn4v3h2r3gs2c88alutpwmpvjkaff
LTC Wallet: LKaSqL8RcY9FHcbLP1MUjQwBgZuLJ5J3hj
DAI Wallet: 0x5c1f303e6076553852b68132ce015a3547bd2f8a

PancakeSwap สอน Unstake LP หรือ ถอนคู่ Farm | EP30

อธิบายกลไกของ DEX, Yield Farming, Governance Token ผลตอบแทนมาจากไหน?


ดูแล้วชอบ อย่าลืมกดติดตาม
ตรงนี้ : https://www.youtube.com/channel/UCEoCI5_tFvIcy0bP8ZltkZQ
หากคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก
แนะนำสมัครห้องเรียนวงในของช่อง Kim Property LIVE
https://www.youtube.com/channel/UCoUTEqb6IFuhXBRDtWAMang/join
★☆★ SOCIAL MEDIA ★☆★
Facebook : https://www.facebook.com/digitalassetinvestment
สำหรับติดต่อ : yasinthon.c[at]gmail.com

อธิบายกลไกของ DEX, Yield Farming, Governance Token ผลตอบแทนมาจากไหน?

สิมาฮักหยังตอนนี้ – ต่าย อรทัย 【 MV CUTDOWN】


เพลง : สิมาฮักหยังตอนนี้
ศิลปิน : ต่าย อรทัย
คำร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
เฮ็ดคือจังเบิดใจนิละ บ่หวงบ่หาแล้วอ้ายบ่หึง
น้องสิไปใสกะไป บ่ถามว่าไปกับไผ
ทั้งที่เฮาคบกันมาโดน มีหยังกะน่าสิบอกกันเเน่
บ่แมนปล่อยถิ่มป๋า ให้ใจกำพร้าความฮัก
อ้ายค่อยค่อยห่างเหิน
น้องได้พ้อเผชิญกับความเหงา
อ้ายหลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเฮา
มื้อนี้สิขอคืนดี
ตอนมีคือบ่รักษา
มาไขว่คว้าหยังยามน้องเบิดใจ
อ้ายถิ่มน้องเเล้วไปมีผู้ใหม่
น้องกะทำใจคนเดียว ลืมอ้าย
สิมาฮักมาหวงน้องหยังตอนนี้
ตอนที่น้องลืมอ้ายได้
เป็นหยังตอนมีจังบ่ใส่ใจ
มาฮู้ค่าฮักที่ให้ตอนน้องเบิดใจแล้ว
ฮู้ว่าน้องนั้นฮักอ้ายหลาย
อ้ายกะเเฮงทำลายหัวใจ
ที่น้องให้ จนว่าเจ็บ
อ้ายค่อยค่อยห่างเหิน
น้องได้พ้อเผชิญกับความเหงา
อ้ายหลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเฮา
มื้อนี้สิขอคืนดี
ตอนมีคือบ่รักษา
มาไขว่คว้าหยังยามน้องเบิดใจ
อ้ายถิ่มน้องเเล้วไปมีผู้ใหม่
น้องกะทำใจคนเดียว ลืมอ้าย
สิมาฮักมาหวงน้องหยังตอนนี้
ตอนที่น้องลืมอ้ายได้
เป็นหยังตอนมีจังบ่ใส่ใจ
มาฮู้ค่าฮักที่ให้ตอนน้องเบิดใจแล้ว
เป็นหยังตอนมีจังบ่ใส่ใจ
มาฮู้ค่าฮักที่ให้ตอนน้องลืมอ้ายแล้ว
สิมาฮักหยังตอนนี้ ต่ายอรทัย แกรมมี่โกลด์
grammygold grammygoldofficial\r
\r
❤︎ ติดตามอัพเดทผลงานศิลปิน Grammy Gold ได้ที่\r
[email protected] : http://bit.ly/LineGold\r
IG : Grammygold_Official\r
YouTube : http://bit.ly/GrammyGoldOfficial\r
Twitter : http://bit.ly/TwitGold\r
Facebook : http://bit.ly/FBgmmGold\r
\r
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.0854847345

สิมาฮักหยังตอนนี้ - ต่าย อรทัย 【 MV CUTDOWN】

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ lp ย่อมาจาก

See also  [NEW] (ตัวอย่าง)สัญญาร่วมค้า (Consortium Agreement) สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อ อังกฤษ วิธีการพูด | สัญญาร่วมค้า joint venture agreement - Rosalizahotel

Leave a Reply

Your email address will not be published.