Skip to content
Home » [NEW] ลูกจ้างฟังทางนี้! โดนกักตัว 14 วัน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้าง | โดนเลิกจ้าง ประกันสังคม – Rosalizahotel

[NEW] ลูกจ้างฟังทางนี้! โดนกักตัว 14 วัน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้าง | โดนเลิกจ้าง ประกันสังคม – Rosalizahotel

โดนเลิกจ้าง ประกันสังคม: คุณกำลังดูกระทู้

สถานการณ์โควิด-19 ไม่เข้าใครออกใคร ทำงานอยู่ดีๆก็อาจติดเชื้อโควิด-19 ได้โดยไม่ทันตั้งตัว หรือไม่ติดก็อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวนาน 14 วัน ไหนจะต้องพักสังเกตอาการอีก บางรายต้องลางานยาวเกือบ 1 เดือน แล้วแบบนี้จะได้ค่าจ้างช่วงที่ต้องลากักตัวไหม?

 

 

วันนี้ True ID ได้รวบรวมกรณีที่ต้องถูกกักตัวจากสถานการณ์โควิด-19 และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างไร มาฝากกันแล้ว

 

 

Nội Dung Bài Viết

กรณีถูกสั่งกักตัวสังเกตอาการเนื่องจากมีความเสี่ยง

กรณีที่สถานประกอบกิจการออกประกาศห้ามลูกจ้างเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ภายหลังทราบว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว จนเป็นเหตุให้นายจ้างสงสัยได้ว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงมีคำสั่งไม่ให้ลูกจ้างมาทำงานและให้กักตัว ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะคำสั่งให้ลูกจ้างกักตัวเป็นคำสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง จะถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างดังกล่าวเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ของลูกจ้างไม่ได้ 

 

ทั้งนี้ นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิ์การลาป่วย หรือการหยุดพักผ่อนประจำปี และหากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อโรคดังกล่าว หรือสงสัยว่าลูกจ้างติดเชื้อ มิได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง เพราะการเจ็บป่วยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่างกายโดยธรรมชาติ มิใช่การกระทำผิดวินัยของลูกจ้าง และเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาดที่แพร่กระจายในวงกว้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย

 

 

 

กรณีลูกจ้างมีอาการป่วย ต้องไปพบแพทย์

 

หากเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าลูกจ้างเป็นโรคดังกล่าวเกิดจากการตรวจวัดร่างกายเพราะมีอาการเป็นไข้ ย่อมถือว่า “ลูกจ้างป่วย” ซึ่งสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เมื่อลูกจ้างแจ้งการใช้สิทธิลาป่วยโดยชอบต่อนายจ้างแล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วย เว้นแต่ลูกจ้างไม่ใช้สิทธิลาเพราะอาจจะไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากลาป่วยเกิน 30 วันแล้วในรอบปี กรณีนี้ลูกจ้างอาจใช้สิทธิหยุดพักร้อนได้ และถ้าหากใช้สิทธิหยุดพักร้อนครบตามสิทธิตามกฎหมาย กฎระเบียบแล้ว ก็อาจตกลงกับนายจ้างหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้

 

อนึ่งโรคติดต่อโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับความเป็นความตายของชีวิตคน การปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวจะต้องคำนึงสุขภาพร่างกายและชีวิตของมนุษย์เป็นเป้าหมายที่สำคัญ มากกว่าจะเอาประโยชน์จากฝ่ายหนึ่งหรือมองว่าตนจะเสียประโยชน์บางอย่างไป

 

แต่กรณีติดโควิด-19 ไม่แสดงอาการป่วย ถ้านายจ้างให้ไปตรวจหาโรค แล้วไม่ไป แต่มาทำงานจนทำให้คนอื่น ๆ มีความเสี่ยงที่จะติดโรคตามไปด้วย ถือว่าฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่ง ของนายจ้างในกรณีร้ายแรง ซึ่งนายจ้างอาจเลิกจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ ดังนั้น ถ้านายจ้างให้ไปตรวจหาโรคก็ควรไปตรวจ เพื่อความปลอดภัยในหน้าที่การงานของตนเองและชีวิตของผู้อื่น

 

 

กรณีหยุดอยู่บ้านเฝ้าดูอาการ 14 วัน

ค่าจ้าง : ใครที่หยุดอยู่บ้านเพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน หรือถูกนายจ้างสั่งไม่ให้มาทำงาน เพราะสุ่มเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อ หากต้องการค่าจ้างเต็มจำนวน อาจตกลงกับนายจ้าง ด้วยการขอทำงานอยู่บ้าน หรือใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือสิทธิ์ลาพักร้อนแทน หรือนายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay) หรือให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างตามหลักสัญญาต่างตอบแทน (No Work No Pay) ก็ได้

          
ประกันสังคม : หากลูกจ้างมีสิทธิประกันสังคม และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงนี้ จะถือว่าเป็นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย สามารถยื่นขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมได้ และนายจ้างต้องยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

See also  [NEW] 10 ไอเดียทรงผมเด็กผู้ชาย ตัดแล้วเท่สุดใจ หล่อสุดซอย | ทรงผมชายเปิดข้าง เท่ๆ - Rosalizahotel

 

 

กรณีป่วยโควิด-19 ต้องรักษาตัว

เมื่อตรวจพบว่าตัวเองเป็นโควิด-19 และต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือถ้าสิทธิ์ลาป่วยหมด ให้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนแทน แต่ถ้าเราไม่มีทั้งสิทธิ์ลาป่วยและลาพักร้อนเหลืออาจตกลงกับนายจ้าง ขอหยุดงานโดยรับหรือไม่รับค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

 

 

 

กรณีนายจ้างสั่งปิดที่ทำงานเพราะเสี่ยงต่อการระบาด

 
ค่าจ้าง : หากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนเข้ามาทำงาน หรือมีลูกค้าที่ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการสถานประกอบการนั้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด นายจ้างอาจสั่งให้ปิดชั่วคราวเพื่อควบคุมโรค ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย นายจ้างมีสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างได้ หรือแล้วแต่ตกลงกันกับลูกจ้าง เช่น ให้ทำงานที่บ้าน ซึ่งสามารถรับค่าจ้างได้อยู่

ประกันสังคม : ถ้าลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงนี้ สามารถยื่นเรื่องรับเงินทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยได้ และนายจ้างต้องยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 

 

 

กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว

ค่าจ้าง : นายจ้างที่หยุดกิจการลงชั่วคราว เพราะผลกระทบต่อธุรกิจจากโควิด-19 จะไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย โดยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2551 กำหนดไว้ว่าจะได้รับไม่น้อยกว่า 75%

 

ประกันสังคม : ถ้าลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงนี้ สามารถยื่นเรื่องรับเงินทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยได้ และนายจ้างต้องยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 

 

 

กรณีหยุดงานโดยสมัครใจ

เมื่อเราเลือกหยุดงานโดยสมัครใจ กรณีนี้จะไม่ได้รับค่าจ้าง (Leave without Pay) ตามนโยบายของบริษัทที่ออกมา

 

 

 

ภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว

ค่าจ้าง : การที่ภาครัฐและจังหวัดต่าง ๆ สั่งปิดสถานบริการต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง สถานเสริมความงาม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพื่อไม่ให้คนมารวมกลุ่มกันจนเกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 กรณีนี้ถือเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย นายจ้างอาจพิจารณาไม่จ่ายค่าจ้างให้ได้ เพราะลูกจ้างไม่ได้ทำงานให้ ตามหลัก No Work No Pay หรือนายจ้างบางรายอาจจ่ายเงินบางส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกจ้าง และหากเป็นงานที่สามารถทำจากที่บ้านได้ นายจ้างก็สามารถจ่ายเงินให้เต็มจำนวนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินด้วย 

 

ประกันสังคม : กรณีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงนี้ สามารถยื่นเรื่องรับเงินทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยได้ และนายจ้างต้องยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 

 

ขั้นตอนขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19)

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน จะได้รับเงินเยียวยากรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ แล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. ผู้ประกันตนกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

  • กรณีกักตัวใช้เอกสารประกอบ คือ ใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้กักตัว

2. ผู้ประกันตนนำ สปส.2-01/7 และเอกสารอื่น ๆ ส่งให้นายจ้างรวบรวม

 

3. นายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว ผ่านระบบ e-service ที่ www.sso.go.th  (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

 

4. เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นำแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e-Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th

 

5. เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วน จะทำการอนุมัติจ่าย รอบแรกเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ สำหรับกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีภายในกำหนด ขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านยื่นเอกสาร หรือโทรสายด่วน 1506 เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

See also  [Update] วิธีการดูสเปคคอม เบื้องต้นแบบง่ายๆ และวิธีใช้งานผ่านโปรแกรม CPU-Z | วัดสเปคคอม - Rosalizahotel

 

 

 

เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวและลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สำนักงานประกันสังคม จึงกำหนดให้นายจ้างยื่นแบบคำขอขอรับประโยชน์ทดแทนของลูกจ้าง ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานฯ กรณีนายจ้างยังไม่ได้สมัครใช้งาน e-Service สามารถสมัครใช้งานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ก่อนดำเนินการยื่นแบบขอรับสิทธิฯ ผ่านระบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่นายจ้างตั้งอยู่

 

 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , กรมการจัดหางาน , kapook , jobsugoi

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง


1.ห้ามลาออกเอง
2.ห้ามหยุดพัฒนาตัวเอง
3.ห้ามผิดวินัยบริษัท
4.ห้ามทำผิดกฎหมาย
==================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง PURE Studio
https://purestudio.simdif.com/?1593612417489

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง

บาสไม่ซ้ำเติม เห็นชะตากรรมแก๊งล้อมบ้านโดนคดีลั่นให้กฎหมายจัดการ | ทุบโต๊ะข่าว | 18/10/64


บาสไม่ซ้ำเติม เห็นชะตากรรมแก๊งล้อมบ้านโดนคดีลั่นให้กฎหมายจัดการ
รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV
เวลาออกอากาศ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 19.0022.30 น.
และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 20.0022.00 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ, คุณธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง, กมลพร วรกุล และคุณสารวัตร กิจพานิช
กล่องดิจิตอล รับชมได้ที่ช่อง 34
ทุบโต๊ะข่าว AmarinTV34

บาสไม่ซ้ำเติม เห็นชะตากรรมแก๊งล้อมบ้านโดนคดีลั่นให้กฎหมายจัดการ | ทุบโต๊ะข่าว | 18/10/64

ลูกจ้างต้องได้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง #สิทธิลูกจ้าง #ค่าชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลิกจ้าง #mfinance


ลูกจ้างต้องรู้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง สิทธิลูกจ้าง ค่าชดเชย กฎหมายแรงงาน เลิกจ้าง mfinance ช่องเอ็ม mfoodtv นายจ้าง กระทรวงแรงงาน ประกันสังคม จัดหางาน
เครดิตข้อมูล : กระทรวงแรงงาน, ธรรมนิติ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้
1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่ำจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่ำจ้างของการทำงาน 90 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 180 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 240 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 300 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
6) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400
วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของกการทำงาน 400 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

See also  แชร์ต่อบอกบุญ !! การทำพิธีกรรมก่อนเข้าอยู่บ้านใหม่ ทั้งมือหนึ่ง มือสอง | พิธี นํา พระ เข้า บ้าน ใหม่

ลูกจ้างต้องได้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง #สิทธิลูกจ้าง #ค่าชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลิกจ้าง #mfinance

ผู้ประกันตนต้องฟัง วิธีขอรับเงินกรณีว่างงาน/ลาออก/ถูกเลิกจ้าง


ข่าวผู้ประกันตน ข่าวดีผู้ประกันตน ขอเงินคืนว่างงาน ตกงานต้องฟัง เงินประกันตนว่างงาน เงินช่วยเหลือถูกเลิกจ้าง

ผู้ประกันตนต้องฟัง วิธีขอรับเงินกรณีว่างงาน/ลาออก/ถูกเลิกจ้าง

รับเงินเพิ่มอีก70% 200วัน ตกงาน ว่างงาน เลิกจ้าง#ประกันสังคม #เงินเยียวยา #ลงทะเบียนว่างงาน #covid19


ตกงาน! ว่างงาน! จากโควิดรับเงินเพิ่ม70% 200วัน ประกันสังคม เงินเยียวยา ลงทะเบียนว่างงาน covid19 เงินเยียวยา ประกันสังคมจ่ายผลประทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา33 mfoodtv m_peerapat199 mfinance
ช่องทางการติดต่อประกันสังคม
www.sso.go.th
Email : [email protected]
เบอร์โทร 1506
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ssofanpage
การช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจึงออกมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้
1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 เป็นต้นไป โดยให้

– ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

– กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมี.ค. เม.ย.และพ.ค.63 ออกไปอีก 3 เดือน โดยงวดค่าจ้างเดือนมี.ค. 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 ก.ค. 63 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนเม.ย. 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 ส.ค.63 และงวดค่าจ้างเดือนพ.ค. 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 ก.ย.63

3. เรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยจากไวรัสโควิด19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใด คณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

รับเงินเพิ่มอีก70% 200วัน ตกงาน ว่างงาน เลิกจ้าง#ประกันสังคม #เงินเยียวยา #ลงทะเบียนว่างงาน #covid19

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โดนเลิกจ้าง ประกันสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.