Skip to content
Home » [NEW] นโยบายการเงินและสภาวะการคลังของญี่ปุ่น – globthailand.com | ตัวอย่าง หนี้ สาธารณะ – Rosalizahotel

[NEW] นโยบายการเงินและสภาวะการคลังของญี่ปุ่น – globthailand.com | ตัวอย่าง หนี้ สาธารณะ – Rosalizahotel

ตัวอย่าง หนี้ สาธารณะ: คุณกำลังดูกระทู้

มาตรการทางการเงินของญี่ปุ่น เมื่อ 21 ม.ค. 2564 ที่ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินของญี่ปุ่น ดังนี้

.

  1. ให้คงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินขนาดใหญ่ต่อไป โดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ระยะสั้นที่ร้อยละ -0.1 และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวที่ร้อยละ 0
  2. กำหนดให้มีการซื้อพันธบัตรเพิ่มเติม โดยยอดรวมสูงสุดของกองทุนรวมETF มูลค่า 12 ล้านล้านเยน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น (J-REIT) 8 แสนล้านเยน และจะคงยอดรวมสูงสุดของตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) ประมาณ 2 ล้านล้านเยน และหุ้นกู้ (Corporate Bond) ประมาณ 3 ล้านล้านเยน นอกจากนี้ จะซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นและหุ้นกู้เพิ่มเติมให้มียอดรวมสูงสุด มูลค่า 15 ล้านล้านเยน ภายในเดือน ก.ย. 2564
  3. ปรับตัวเลขReal GDP ประจำปี 2563 จากเดิมที่ประเมินไว้เมื่อเดือน ต.ค. 2563 ว่าจะลดลงร้อยละ 5.5 เป็นลดลงร้อยละ 5.6 และได้ประเมินว่า Real DGP ในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 3.9 และในปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 1.8
  4. ขยายระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการให้เงินทุนส่งเสริมการเพิ่มการปล่อยเงินกู้ และการให้เงินทุนส่งเสริมการสร้างความแข็งแกร่งของพื้นฐานการเติบโตไปอีก 1 ปี
  5. คงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้มาตรการควบคุมดอกเบี้ย (Yield curve control)จนกว่าจะถึงจุดที่จำเป็น เพื่อคงระดับเป้าหมายค่าครองชีพที่มั่นคงในอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2 นอกจากนี้ จะดำเนินมาตรการ (1) โครงการพิเศษด้านเงินทุนหมุนเวียนรองรับภาวะ COVID-19 (2) อุปทานด้านการเงินที่พอเพียงโดยไม่กำหนดเพดานในการซื้อขายพันธบัตรทั้งในเงินสกุลเยนและสกุลต่างประเทศ และ (3) ช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจและรักษาความมั่นคงของตลาดการเงิน ด้วยการซื้อ ETF หรือ J-REIT

.

สภาพเงินคงคลัง เมื่อ 21 ม.ค. 2564 สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้รายงานสภาพเงินคงคลังของญี่ปุ่นขาดดุล -69.4 ล้านล้านเยน ซึ่งลดลงกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2563 ก่อนเกิดสถานการณ์COVID-19 โดยสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการรับมือสถานการณ์ COVID-19 และรายได้จากภาษีที่ลดลง ทั้งนี้ ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างน้อยร้อยละ 2 เพื่อให้ สามารถแก้ไขภาวะขาดดุลเงินคงคลังของญี่ปุ่นให้เกินดุลได้ภายในปี 2568 อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่า แม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจได้ร้อยละ 2 ต่อปี ตามเป้าหมาย แต่คงจะปรับปรุงสภาพเงินคงคลังได้เร็วที่สุดภายในปี 2572 ช้ากว่าที่ตั้งเป้าไว้เดิม 4 ปี และหากสถานการณ์ COVID-19 ยังยืดเยื้อก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นและทำให้สภาพเงินคงคลังของญี่ปุ่นขาดดุลเพิ่มมากขึ้นไปอีก

.

หนี้สาธารณะ ในปี 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะจำนวน 1,159.8 ล้านล้านเยน หรือ 2.16 เท่าของ GDP โดยเมื่อเดือน ต.ค. 2563 IMF ได้สรุปสัดส่วนของหนี้สาธารณะของแต่ละประเทศเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2562 พบว่าญี่ปุ่นมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึงร้อยละ 266.1 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2 – 4 เท่าของประเทศพัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ (ร้อยละ 131.1) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 118.7) อังกฤษ (ร้อยละ 108) เยอรมนี (ร้อยละ 73.2) และจีน (ร้อยละ 61.7)

See also  สร้างรายได้เสริมฟรี เพียงแค่ดูวิดีโอ เล่นได้สมัครฟรี 981 USD | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ดู วิดีโอ ฟรี

.

ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปี 2563 เมื่อ 22 ม.ค. 2564 กิจการภายในญี่ปุ่น (MIC) ได้ประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ไม่นับรวมดัชนีหมวดอาหารสด) ประจำปี 2563 เท่ากับ 101.5 ซึ่งลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ 0.2 โดยเป็นการลดในรอบ 4 ปี ปัจจัยหลักเกิดจากอุปสงค์ที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 โดยหมวดสินค้าที่ดัชนีราคาปรับตัวลง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า น้ำมันดิบ ราคาที่พัก และสินค้าด้านการศึกษา และสำหรับหมวดสินค้าที่ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่ม เช่น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Work From Home สินค้าในครัวเรือน สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปี 2564 นักวิเคราะห์ประเมินว่าจะลดลงในไตรมาสแรกร้อยละ 0.74 และ ไตรมาสที่สองร้อยละ 0.24 เนื่องจากมีการประกาศลดราคาค่าบริการโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการรายใหญ่  (บ. NTT Docomo บ. KDDI และ บ. Softbank) และการเริ่มใช้มาตรการ Go To Travel อีกครั้ง

.

จากบทความข้างต้น ผู้ประกอบการไทยอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการทางการเงินของญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้บริโภค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในการทำธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการตัดสินใจซื้อของคนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะกระทบถึงการนำเข้า ส่งออก หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้หลายประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการไทยอาจศึกษาการสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในด้านดังกล่าว หรือการศึกษาหาเส้นทางการส่งออกสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือเวชภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อสร้างโอกาสด้านธุรกิจระหว่างไทย – ญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น

.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว


ธปท.ชี้แจงขยายเพดานหนี้สาธารณะ – จับตาราคาน้ำมันขาขึ้น หลังเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว


เมื่อวานนี้ (21 ก.ย.) นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบการขยายเพดานหนี้สาธารณะ เป็นร้อยละ 70 ของ GDP (จากร้อยละ 60 ของ GDP) เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง ซึ่ง ธปท. เข้าร่วมประชุมและเห็นความจำเป็นในการปรับเพิ่มเพดานหนี้ดังกล่าว
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 และพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยประเมินว่าความเสี่ยงต่างๆ ยังต่ำ โดยการใช้จ่ายภาครัฐควรเน้นโครงการที่มีประสิทธิผลสูงและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะต้องเร่งลดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP กลับมาที่ร้อยละ 60 ให้ได้ในระยะต่อไป
การขยายเพดานหนี้สาธารณะในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลจะต้องกู้เงินเพื่อให้ถึงเพดานหนี้สาธารณะ แต่เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินมาตรการให้กับภาครัฐ เนื่องจากมาตรการทางการคลังยังจำเป็นต้องมีบทบาทต่อเนื่องในการช่วยเสริมรายได้ของประชาชนที่ลดลงมาก เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว
นอกจากนี้ พ.ร.ก. 5 แสนล้านที่จะกู้เพิ่มเติมในปีนี้และปีหน้าเพื่อใช้เยียวยาและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอลง คาดว่าจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงกว่าร้อยละ 60 ในปี 2565 อยู่ก่อนแล้ว
ขณะที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ม.33 เหลือ 2.5% และ ม.39 เหลือ 235 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ กันยายนพฤศจิกายนนี้
ด้านนักวิเคราะห์ จับตาราคาน้ำมันที่มีทิศทางพุ่งสูงขึ้น จากราคาน้ำมันตลาดโลก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากโควิด

See also  วิธีแก้ไขเราชนะ รายได้เกิน 3 แสน ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ แล้วยื่นภาษีใน 7 วัน | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ยื่นภาษี 2563 หมดเขตเมื่อไหร่

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/258721

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 22 กันายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ธปท.ชี้แจงขยายเพดานหนี้สาธารณะ - จับตาราคาน้ำมันขาขึ้น หลังเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว

จากราชา สู่ยาจก ด้วยฝีมือรัฐบาล.. | บทเรียน วิกฤตเวเนซุเอลา


ชอบมาก อยากเลี้ยงกาแฟผม : https://kofi.com/kimpropertylive
แจกคอร์สเรียนฟรี : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
บทความอสังหา : http://www.properth.com/
สนใจสัมมนา : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
จากราชา สู่ยาจก ด้วยฝีมือรัฐบาล.. | บทเรียน วิกฤตเวเนซุเอลา
ดูเเล้วชอบ อยากดูต่อ ติดตามด้วยเน้อ
ตรงนี้ https://goo.gl/segwTS
รับความรู้ฟรี
LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
มีคำถาม / สอบถาม
LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
★☆★ เรียนรู้เพิ่มเติม ★☆★
บทความอสังหา : http://www.properth.com/
รับความรู้ผ่าน LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
สำหรับติดต่อ : kim.chatchawan[at]gmail.com
★☆★ SOCIAL MEDIA ★☆★
Facebook : https://www.facebook.com/kim.properth/
LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
Blog : http://www.properth.com/
Instagram : https://www.instagram.com/kimpropertylive
★☆★ สนใจสัมมนา ★☆★
LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
คอร์สทั้งหมด : https://goo.gl/gQyd4i
รายละเอียดสัมมนา : http://www.properth.com/propertyinvestment
วิกฤตเศรษฐกิจ
References
https://www.longtunman.com/13752
https://www.bbc.com/thai/international47927397
https://www.bbc.com/thai/features45879926
http://www.investerest.co/economy/venezuelacrisis/
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=57668\u0026filename=index
https://themomentum.co/hyperinflationvenezuela/
https://tradingeconomics.com/venezuela/gdp
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/imfseesvenezuelainflationat10millionpercentin2019/articleshow/66139421.cms
https://www.longtunman.com/21974
https://www.bloomberg.com/news/articles/20200104/venezuelasinternationalreservesreachathirtyyearlow
https://www.bbc.com/thai/international46994549

See also  FreeFire | เพลงประกอบ ไฮไลท์ ใหม่ล่าสุด RUOK (ไม่ติดลิขสิทธิ์) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เพลงประกอบคลิปมันๆ

จากราชา สู่ยาจก ด้วยฝีมือรัฐบาล.. | บทเรียน วิกฤตเวเนซุเอลา

ซอมบี้บุกโรงเรียน!!(แกล้งเด็กโดดเรียน)


ติดตามเก๋และไปร์ทได้ที่
เก๋
FB : https://www.facebook.com/kaykai.overyes
IG : kaykai_ntch
ไปร์ท
FB :https://www.facebook.com/prite.netijen
IG : netijenn
ซุง
FB:https://www.facebook.com/starwinn?fre…
IG: sungstarwin
บูม
IG:bmktn
เต้
IG:lataecnp
ยู
IG:Yoohoo64
เพียว(ฝึกงานเด็กใหม่)
IG:prpure11

สนใจสนับสนุนช่อง/sponsor
ส่งเมล์มาที่ : [email protected]
Nestleช็อกป๊อปกล้วย หอมกล้วยกรอบคอร์นเฟลกส์ อร่อยมว๊ากก

ซอมบี้บุกโรงเรียน!!(แกล้งเด็กโดดเรียน)

หนี้สาธารณะทะลุ?!?! หลังกู้เพิ่ม 7 แสนล้าน | ฟังหูไว้หู (19 พ.ค. 64)


ฟังหูไว้หู ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 21.00 น.
ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

หนี้สาธารณะทะลุ?!?! หลังกู้เพิ่ม 7 แสนล้าน | ฟังหูไว้หู (19 พ.ค. 64)

หนี้สาธารณะคืออะไร | Wealth Q\u0026A


คำถาม: หนี้สาธารณะคืออะไร
คำตอบ: ติดตามคำตอบได้ในคลิปนี้
.
ติดตามรายการ Morning Wealth ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 07.0008.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH
.
หนี้สาธารณะ GDP WealthQandA ศัพท์เศรษฐกิจ ศัพท์ลงทุน MorningWealth THESTANDARDWEALTH เฟิร์นศิรัถยา วิทย์สิทธิเวคิน

ช่องทางรับชม THE STANDARD WEALTH
YouTube: youtube.com/c/thestandardwealth
Facebook: facebook.com/thestandardwealth
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Website: thestandard.co/wealth

หนี้สาธารณะคืออะไร | Wealth Q\u0026A

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ตัวอย่าง หนี้ สาธารณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.