Skip to content
Home » [NEW] ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | ตัวอย่าง หนี้สิน – Rosalizahotel

[NEW] ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | ตัวอย่าง หนี้สิน – Rosalizahotel

ตัวอย่าง หนี้สิน: คุณกำลังดูกระทู้

หน่วยการเรียนรู้ที่     2    วงจรบัญชี  สมการบัญชีและงบดุล

                                     

 1. วงจรบัญชี สมการบัญชีและงบดุล

              1.1  วงจรบัญชี ( Accounting  Cycle ) 

หมายถึง  ลำดับขั้นตอนทางการบัญชี  เริ่มจากการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจนถึงการ

เสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ

แผนภูมิสรุปวงจรบัญชี

 

1.2  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

สินทรัพย์  (Assets)  ตัวย่อใช้  A

              1.2.1  สินทรัพย์  คือ  ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สามารถวัดมูลค่าเป็นเงินได้ทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตน    หรือ     สิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของ

ลักษณะที่สำคัญของสินทรัพย์มีดังนี้

 1. เป็นสิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน
 2. มีมูลค่าเป็นตัวเงิน
 3. มีบุคคลหรือกิจการค้าเป็นเจ้าของ

–  สินทรัพย์ที่มีตัวตนทางบัญชี  คือ  เงินสด  เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  สินค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง  รายได้ค้างรับ  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รถยนต์  เงินลงทุนระยะยาว  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ์  วัสดุสำนักงาน  เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร  เป็นต้น

เงินสด (Cash on hand and at banks)

หมายถึง  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด เช่น ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

เงินลงทุนชั่วคราว (Short-term Investment หรือ Current Investments)

หมายถึง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อมาเพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น และฝ่ายจัดการจะขายเมื่อต้องการใช้เงินสด

ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable )

หมายถึง จำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการได้ขายไปตามปกติหรือให้บริการไปตามปกติธุระของกิจการ การแสดงลูกหนี้การค้าให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ตั๋วเงินรับ (Notes Receivable)

หมายถึง  สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปราศจากเงื่อนไขที่บุคคลอื่นรับจะชำระเงินจำนวนหนึ่งให้แก่กิจการภายในเวลาที่กำหนด

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (Short-term Loans)

หมายถึง เงินที่กิจการให้ผู้อื่นกู้ยืม โดยมีข้อตกลงที่จะเรียกชำระคืนได้ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล

สินค้าคงเหลือ (Inventory)

หมายถึง  สินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต และวัสดุหรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ

วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies)

หมายถึง  วัสดุที่ใช้ในสำนักงานหรือในร้านค้า ซึ่งจะใช้หมดไปในระยะเวลาสั้น และเมื่อใช้หมดไปจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ

รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)

หมายถึง  รายได้อื่น ๆ ของกิจการที่เกิดขึ้นแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงิน ในวันสิ้นงวดกิจการต้องบันทึกรายได้ค้างรับที่เกิดขึ้นนี้ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ค่าเช่าค้างรับ

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)

หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปก่อนสำหรับสินทรัพย์หรือบริการที่กิจการจะได้รับประโยชน์ในอนาคตอันสั้น มักจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น

เงินลงทุนระยะยาว

หมายถึง  การลงทุนซื้อหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้หรือพันธบัตรของกิจการอื่น โดยกิจการต้องการลงทุนในเวลาที่นานเกินกว่า 1 ปี โดยมิได้มีวัตถุประสงค์จะจำหน่ายไปในระยะเวลาอันใกล้ ตัวอย่างเงินลงทุนระยะยาวได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นการลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมบริษัทนั้นในระยะยาว ที่ดินที่กิจการซื้อไว้เพื่อประโยชน์ในการขายในอนาคต

ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ประเภทนี้เป็นสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets) ซึ่งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน การผลิตสินค้า การจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การบริหารงาน รวมถึงเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวด้วย สินทรัพย์ประเภทนี้เป็นสิ่งที่กิจการได้มาหรือสร้างขึ้นเอง โดยตั้งใจว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นต่อเนื่องตลอดไป ไม่ตั้งใจจะขายในการดำเนินงานตามปกติ

การแสดงในงบดุลจะแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม หรืออาจเลือกแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ยกเว้น ที่ดิน จะแสดงด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่โดยที่ดินจะไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน   (Land)

หมายถึง ที่ดินที่กิจการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานตามปกติ อาจเป็นที่ตั้งสำนักงาน โรงงาน คลังเก็บสินค้า และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ของกิจการ เป็นต้น

อาคาร  (Building)

หมายถึง สิ่งก่อสร้าง  อาคารสำนักงาน โรงงาน คลังเก็บสินค้า รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่กิจการมีไว้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ

อุปกรณ์ (Equipment)

หมายถึง  เครื่องมือเครื่องใช้ สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ประดับร้านหรือตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถแยกได้เป็น อุปกรณ์สำนักงาน (Office Equipment) อุปกรณ์ร้านค้า (Store Equipment) อุปกรณ์ในการขนส่ง (Delivery Equipment) เครื่องจักร (Machines) เครื่องตกแต่ง (Furnitures and Fixtures)

         สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนทางบัญชี  คือ  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สัมปทานบัตร เครื่องหมายการค้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  ค่าความนิยม  เป็นต้น

See also  How to Customize the Lightroom 4 Preset Systems Standard Import Preset | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ preset lightroom 4

ลิขสิทธิ์ (Copyrights)

หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่รัฐมอบให้แก่ผู้ทำวรรณกรรมหรือศิลปกรรม รวมทั้งสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย

สิทธิบัตร (Patents)

หมายถึง  สิทธิตามกฎหมายที่รัฐมอบให้แก่บุคคลที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นใหม่ อันนับได้ว่ามีประโยชน์

สัมปทาน (Franchises)

หมายถึง  สิทธิที่รัฐหรือบริษัทใดให้แก่บุคคลหรือกิจการเพื่อประกอบกิจการเฉพาะอย่าง หรือเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

เครื่องหมายการค้า (Trademarks)

หมายถึง  เครื่องหมายหรือตราชื่อที่กิจการใช้กับสินค้าของตนเพื่อผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ตามประสงค์ของลูกค้า

ประเภทของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ

 1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)  หมายถึงสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นตัวเงินสดได้ง่าย  หรืออาจใช้ในการดำเนินงานให้หมดสิ้นภายใน  1  ปี  ได้แก่  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้  สินค้าคงเหลือ  ตั๋วเงินรับ  เป็นต้น
 2. สินทรัพย์ถาวร  (Fixed  Assets)  หมายถึงสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทน  มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน  และกิจการมีไว้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานในขณะนั้น  เช่น  อาคาร

ที่ดิน  เครื่องใช้สำนักงาน  รถยนต์  เป็นต้น

หนี้สิน  (Liabilities)  ตัวย่อใช้  L

1.2.2  หนี้สิน  คือ  จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการค้าเป็นหนี้บุคคลภายนอก หรือคือจำนวนเงินซึ่งบุคคลหรือกิจการค้าเป็นหนี้แก่ผู้อื่น  เช่น  เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้เงินกู้  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตั๋วเงินจ่าย รายได้รับล่วงหน้า  เป็นต้น

ประเภทของหนี้สิน

หนี้สินแบ่งออกเป็น 2  ประเภท  คือ

 1. หนี้สินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  หมายถึงหนี้สินที่ต้องชำระภายใน 1  ปี  ได้แก่  เจ้าหนี้การค้า  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  เจ้าหนี้เงินกู้   เงินเบิกเกินบัญชี  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ตั๋วเงินจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า  เป็นต้น
 2. หนี้สินระยะยาว  (Long-term   Liabilities)  หมายถึงหนี้สินที่มีกำหนดชำระหนี้ระยะยาวเกินกว่า  1  ปี    เงินกู้ระยะยาว   หุ้นกู้ระยะยาว  เป็นต้น

ทุนหรือส่วนของเจ้าของ (Proprietorship  หรือ  Owner’s  equity)  ตัวย่อใช้  P หรือ OE

        ทุนคือสิทธิในสินทรัพย์อันเป็นส่วนของเจ้าของ  ดังนั้นสินทรัพย์หรือทรัพย์สินอันใดก็ตามที่เป็นส่วนของเจ้าของเรียกว่า  “  ทุน  ”   หรือสิทธิและกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์นั้น เช่น  ทุน – นายชัย  ถอนใช้ส่วนตัว  รายได้  และค่าใช้จ่าย  เป็นต้น

ประเภทของส่วนของเจ้าของ (ทุน)

แบ่งออกเป็นลักษณะต่าง  ๆ  ดังนี้

 1. ทุนการค้า  (Trading  Capital)  ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียน
 2. ทุนถาวร  (Fixed  Capital)  ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด  ที่กิจการมีไว้เพื่อประกอบการค้าหารายได้  เช่น  เครื่องตกแต่ง  เครื่องจักร  รถยนต์  ทิ่ดิน  เป็นต้น
 3. ทุนหมุนเวียน (Circulating  Capital)  ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด  ที่กิจการมีไว้เพื่อขาย  หรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย  เช่น  เงินสด    เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้  สินค้าคงเหลือ  ตั๋วเงินรับ  เป็นต้น
 4. ทุนกิจการ  (Workting  Capital)  หมายถึงจำนวนเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  หลังจากที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรแล้ว

ส่วนของเจ้าของ (ทุน)ประกอบด้วยบัญชีกำไรสุทธิหรือบัญชีขาดทุนสุทธิ  หลังจากที่ดำเนินกิจการค้า  ถ้ามีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายถือว่ากิจการมีกำไรสุทธิ  ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายถือว่ากิจการขาดทุนสุทธิและบัญชีถอนใช้ส่วนตัวซึ่งเจ้าของกิจการมักจะถอนเงินสดหรือถอนกำไรออกไปใช้ก่อน  ซึ่งทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง

สมการบัญชี  (Accounting  Equation) 

          คือความสมดุลกันหรือเท่ากันของสินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ( ทุน)  ซึ่งเขียนเป็นหลักการสมการบัญชีได้ดังนี้

 1. สินทรัพย์เท่ากับส่วนของเจ้าของ (ทุน)  ในกรณีที่กิจการไม่มีหนี้สิน

สินทรัพย์              =                 ทุน

              Assets                 =                 Proprietorship หรือ  Owner’s  equity

A                       =                 P

ในเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้อักษรย่อคือตัว  P

 1. สินทรัพย์เท่ากับส่วนของเจ้าของ (ทุน)  ในกรณีกิจการมีหนี้สิน

               สินทรัพย์              =                 หนี้สิน  +  ทุน

              Assets                 =                 Liabilities   +   Proprietorship

A                       =                 L +  P

 

             หรือ  ทุน               =                 สินทรัพย์   _  หนี้สิน

P                        =                 A  _    L

การคำนวณหาสินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

          ให้นำจำนวนเงินของรายการสินทรัพย์แต่ละประเภทมารวมกันทั้งหมดซึ่งเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิ  ได้จำนวนเงินเท่าใดนำไปแทนค่าในสมการบัญชี

การคำนวณหาหนี้สิน

ให้นำจำนวนเงินของรายการหนี้สินแต่ละประเภทมารวมกันทั้งหมดซึ่งเรียกว่าหนี้สินสุทธิ  ถ้ามีหนี้สินรายการเดียวให้ใช้จำนวนเงินนั้นแทนค่าหนี้สินในสมการบัญชี

การคำนวณหาส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

ให้นำจำนวนเงินของรายการสินทรัพย์สุทธิ  หัก  จำนวนเงินหนี้สินสุทธิ

ตัวอย่าง

การคำนวณสินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

          นายสมศักดิ์มีรายการสินทรัพย์  หนี้สิน  ดังต่อไปนี้

เงินสด                               90,000.-

เงินฝากธนาคาร                     65,000.-

ลูกหนี้                                 1,500.-

เครื่องตกแต่ง                        25,000.-

อาคาร                                225,000.-

ที่ดิน                                   525,000.-

เจ้าหนี้การค้า                        10,000.-

เจ้าหนี้เงินกู้                          15,000.-

ให้คำนวณหาสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

วิธีการคำนวณหาสินทรัพย์

เงินสด                               90,000.-

เงินฝากธนาคาร                     65,000.-

ลูกหนี้                                 1,500.-

See also  [NEW] Sex 6 วิธี ทำรักให้ เซ็กส์ ซาบซ่า | วิธี ทํา ให้ ผู้หญิง รัก - Rosalizahotel

เครื่องตกแต่ง                        25,000.-

อาคาร                                225,000.-

ที่ดิน                                   525,000.-

รวมสินทรัพย์                        931,500.-

วิธีการคำนวณหาหนี้สิน

เจ้าหนี้การค้า                        10,000.-

เจ้าหนี้เงินกู้                          15,000.-

รวมหนี้สิน                            25,000.-

วิธีการคำนวณหาส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

สมการบัญชี      สินทรัพย์         =        หนี้สิน    +    ทุน

แทนค่าสมการบัญชี       931,500         =        25,000     +    ทุน

ทุน                =        สินทรัพย์   _  หนี้สิน

ทุน                =        931,500       _   25,000

                             ทุน                =        906,500

 

งบดุล  ( Balance  Sheet )

          หมายถึง  รายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของบุคคลธรรมดาหรือกิจการค้า  ณ  วันใดวันหนึ่งว่ามีสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  (ทุน)  เป็นจำนวนเงินเท่าใด  งบดุลแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  งบดุลแบบบัญชีและงบดุลแบบรายงาน

ประโยชน์ของงบดุล

 1. ทราบฐานะทางการเงินของกิจการค้าและบุคคลธรรมดาว่ามีจำนวนเงินทั้งหมดเท่าใด
 2. ทราบจำนวนเงินของสินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  (ทุน)
 3. ทราบแนวทางในการวางแผนขั้นที่  2  ในการดำเนินกิจการในอนาคต

ขั้นตอนการทำงบดุลแบบบัญชี

 1. ส่วนหัวของงบดุลหรือส่วนบนของงบดุล  ประกอบด้วย  3  บรรทัดโดยจะต้องเขียนให้สมดุลกันทั้งสองด้าน

บรรทัดที่  1  เขียนชื่อบุคคลหรือชื่อกิจการค้า

บรรทัดที่  2  เขียนคำว่างบดุล

บรรทัดที่  3  เขียน  วันที่  เดือน  ปีพ.ศ.  ที่ทำงบดุล

 1. แบ่งงบดุลเป็น  2  ด้าน  เท่า  ๆ  กัน  ด้านซ้ายเขียนว่า  สินทรัพย์”  ด้านขวาเขียนว่า

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ”

 1. เขียนชื่อสินทรัพย์ พร้อมจำนวนเงินทุกรายการ ทางด้านซ้ายมือ
 2. เขียนชื่อหนี้สิน พร้อมจำนวนเงินทุกรายการ ทางด้านขวามือ
 3. รวมจำนวนเงินด้านสินทรัพย์ทั้งหมด  ขีดเส้นคั่นด้วยปากกาแดงด้านบน 1  เส้น  ด้านล่าง  2  เส้น
 4. นำจำนวนเงินยอดรวมด้านสินทรัพย์  หัก จำนวนเงินยอดรวมหนี้สินทั้งหมดเท่ากับจำนวนเงินของส่วนของเจ้าของ (ทุน) ไปเขียนด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
 5. รวมจำนวนเงินด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งหมด   ขีดเส้นคั่นด้วยปากกาแดงด้านบน 1  เส้น  ด้านล่าง  2  เส้น

 

ขั้นตอนการทำงบดุลแบบรายงาน

 1. ส่วนหัวของงบดุลหรือส่วนบนของงบดุล  ประกอบด้วย  3  บรรทัดโดยจะต้องเขียนให้สมดุลกันทั้งสองด้าน

บรรทัดที่  1   เขียนชื่อบุคคลหรือชื่อกิจการค้า

บรรทัดที่  2  เขียนคำว่างบดุล

บรรทัดที่  3  เขียน  วันที่  เดือน  ปีพ.ศ.  ที่ทำงบดุล

 1. แบ่งงบดุลเป็น  2  ตอน  ตอนบนเขียนว่า  สินทรัพย์”    กึ่งกลางหน้ากระดาษของบรรทัดที่  4  และเขียนชื่อบัญชีสินทรัพย์ทุกบัญชีไว้ซ้ายมือ   จำนวนเงินเขียนไว้ด้านขวามือตอนล่างเขียนว่า  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ”  กึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนชื่อบัญชีหนี้สินทุกบัญชีไว้ซ้ายมือ  จำนวนเงินเขียนไว้ด้านขวามือให้ตรงกับจำนวนเงินของรายการสินทรัพย์ด้านบน  จำนวนเงินรวมสินทรัพย์จะต้องเท่ากับจำนวนเงินรวมด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน)

 

ตัวอย่าง  งบดุลแบบบัญชี

นายสุขสันต์

งบดุล

ณ  วันที่ 31  มกราคม  2550

 

สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน)

เงินสดเงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้

บ้าน

ที่ดิน

 

รวมสินทรัพย์

    20,00080,000

8,000

100,000

300,000

 

508,000

 

เจ้าหนี้ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

ทุน –  นายสุขสันต์

 

 

 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน)

    150,000 

358,000

 

 

 

508,000

– 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  งบดุลแบบรายงาน

นายสุขสันต์

งบดุล

ณ  วันที่  31  มกราคม  2550

สินทรัพย์

เงินสด                                                                      20,000

เงินฝากธนาคาร                                                           80,000

ลูกหนี้                                                                         8,000

บ้าน                                                                        100,000

ที่ดิน                                                                         300,000

รวมสินทรัพย์                                                               508,000

 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน)

          เจ้าหนี้                                                                     150,000

ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

ทุน –  นายสุขสันต์                                                358,000

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน)                                               508,000

1.3  สมการบัญชี  คือ  การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

จากความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  (ทุน)  สามารถนำมาเขียนเป็นสมการบัญชี  (Accounting Equation)  ได้ดังนี้

สินทรัพย์         =        หนี้สิน  +  ส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

See also  DeFi ปฏิวัติธนาคาร? Yield Farming ทำนากินกำไรบนคริปโตคืออะไร | The Secret Sauce EP.353 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ app น่า สนใจ

                             Assets           =        Liabilities + Proprietorship

        ตัวอย่าง        สินทรัพย์             หนี้สิน              ส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

 1. 20,000   =         5,000        +      15,000
 2. 30,000      =      8,000        +       22,000
 3. 80,000      =      20,000       +      60,000

 

1.5  ศัพท์บัญชี  คือ  สินทรัพย์  (Assets)   หนี้สิน  (Liabilities)   ส่วนของเจ้าของ  (ทุน)  (Proprietorship)    สมการบัญชี  (Accounting Equation)   งบดุล  (Balance Sheet)  ฯลฯ

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…


ทุกข์เพราะเป็นหนี้ เราควรแก้ไขอย่างไร | คติธรรมสอนใจ EP.54


ทุกข์เพราะเป็นหนี้ เราควรแก้ไขอย่างไร
——————————————————
จัดทำ และบรรยายเสียงโดย. ►PURIFILM Channel
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ►โทร.0649454441 (ภูริ)
——————————————————
ติดตามรับชมได้ที่ :
Youtube : ►https://www.youtube.com/c/PurifilmMv
Blogger : ► http://purifilm.blogspot.com/
Facebook : ►https://www.facebook.com/purifilmentertainment/
Instagram : ►https://www.instagram.com/purifilmstudio/
twitter : ►https://twitter.com/PurifilmStudio
——————————————————
คติธรรมสอนใจ ทุกข์เพราะเป็นหนี้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ทุกข์เพราะเป็นหนี้ เราควรแก้ไขอย่างไร | คติธรรมสอนใจ EP.54

การเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยทวงหนี้


การเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยทวงหนี้

สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา อโหสิกรรม และทำสมาธิ | PURIFILM channel


สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา อโหสิกรรม และทำสมาธิ
——————————————————
จัดทำ และบรรยายเสียงโดย. ►PURIFILM Channel
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ►โทร.0649454441, 0635282936 (ภูริ)
——————————————————
ติดตามรับชมได้ที่ :
Youtube : ►https://www.youtube.com/c/PurifilmMv
Blogger : ► http://purifilm.blogspot.com/
Facebook : ►https://business.facebook.com/officialpurifilm
Instagram : ►https://www.instagram.com/ig_purifilm/
——————————————————
สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาอโหสิกรรม ทำสมาธิ

สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา อโหสิกรรม และทำสมาธิ | PURIFILM channel

พักชำระหนี้สินเชื่อรถยนต์ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ พักชำระค่างวด ลดค่างวด ขยายเวลาชำระหนี้ CIMB THAI AUTO


พักชำระหนี้สินเชื่อรถยนต์ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ พักชำระค่างวด ลดค่างวด ขยายเวลาชำระหนี้ CIMB THAI AUTO
พักชำระหนี้สินเชื่อรถยนต์ซีไอเอ็มบีไทย
เงื่อนไขการสมัครพักชำระหนี้ในระยะที่ 3
ต้องเป็นผู้เช่าซื้อที่ยังได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อแสดงว่าท่านได้รับผลกระทบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรอง โดยสามารถส่งได้ 5 ช่องทางดังนี้
อัพโหลดเอกสารผ่านเว็บไซด์นี้ คลิกเพื่ออัพโหลด
ส่งอีเมล (Email) มาที่ [email protected]
ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 000 3290
ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (ทีมติดตามหนี้)
34 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ส่งด้วยตนเองที่สาขา คลิกเพื่อค้นหาสาขา
สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ขอพักชำระหนี้ได้ และในกรณีที่มีการขอพักชำระหนี้ ในระยะที่ 2 ก็สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ขอพักชำระหนี้ในระยะที่ 3 เป็นการล่วงหน้าได้ โดยเมื่อครบกำหนดการพักชำระในระยะที่ 2 จะได้ดำเนินการพิจารณาการพักชำระหนี้ในระยะที่ 3 ต่อเนื่องต่อไป
บริษัทอาจจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานภาพของผู้เช่าซื้อ สำหรับประกอบการพิจารณา การพักชำระหนี้ในระยะที่ 3
SOURCE : CIMBAUTO.COM
มาร่วมแสดงคิดเห็นกันนะคะว่าคุณดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง และคุณต้องการให้ทางช่องจัดทำเนื้อหาวิดีโออะไรอีกบ้าง อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ฝากช่องรักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจและ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ Please like, thump up and subscribe our channel.
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCVvtsxh712XvzupbgXgwlQ/join
ภัยพิบัติและการทำลายล้าง Demolition Compilation
https://www.youtube.com/watch?v=avs8_8pbPf8\u0026list=PLTuLmlvIhNiygdB_f5XHel80aDFAur12
เหตุการณ์น่าเหลือเชื่อ! Close Call!
https://www.youtube.com/watch?v=QIXgy1_8kwM\u0026list=PLTuLmlvIhNiyQwqG6E4rmOHxmKeXZ3M26
สุดยอดวิศวกรรมสิ่งก่อสร้าง Top Amazing Engineering Project
https://www.youtube.com/watch?v=mj7x5vTUVc\u0026list=PLTuLmlvIhNiwk3rwejKo8ylndDpUVVpHb
ข่าวน้ำท่วม เขื่อนแตก พายุ ภูเขาไฟระเบิด Flood Storm Volcano Tsunami Disaster
https://www.youtube.com/watch?v=avs8_8pbPf8\u0026list=PLTuLmlvIhNiwFrxyogcDfphovUzXFLH2
ข่าวยอดนิยมล่าสุด
https://www.youtube.com/watch?v=w3UxSFe_DhE\u0026list=PLTuLmlvIhNiwHDUnYls1z8I79kE0OLeW
รูปภาพและสื่อ PICTURE AND NEWS :
ทำเพื่อการศึกษาและความบันเทิงไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์
Made for education and entertainment no copyright infringement intended

พักชำระหนี้สินเชื่อรถยนต์ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ พักชำระค่างวด ลดค่างวด ขยายเวลาชำระหนี้ CIMB THAI AUTO

EP.2-1 การวิเคราะห์รายการค้า (วิชา การบัญชีเบื้องต้น)


EP.21 การวิเคราะห์รายการค้า (วิชา การบัญชีเบื้องต้น)

EP.2-1 การวิเคราะห์รายการค้า (วิชา การบัญชีเบื้องต้น)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ตัวอย่าง หนี้สิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.