การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน | การ วิเคราะห์ การเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สรุป 8 อัตราส่วนทางการเงิน


ในส่วนของ “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” ตรงหุ้นที่เราสนใจ จะมีตารางอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งอัตราส่วนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงบดุลและงบกำไรขาดทุน มารู็จักกัน
.
ติดตามคลิปอื่นๆ ได้จาก youtube channel นี้นะคะ https://m.youtube.com/channel/UCMkbg3toEzhpkQa186rDNPg?sub_confirmation=1
.
คอร์สออนไลน์ IINVESTOR
https://www.skilllane.com/courses/iinvestor

สรุป 8 อัตราส่วนทางการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน


ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวนอนหรืองบการเงินเปรียบเทียบโดยละเอียด
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ในปี 2561 และปี 2562 ของบริษัทเอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ ในปี 2562 พบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการเพิ่มขึ้น จำนวน 5,940,369 บาท ซึ้งคิดเป็นร้อยละ 2.66 ในภาพรวมกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการลดลงไปเป็น จำนวน 27,837,518 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.43 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์เป็นหลัก เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 23,138,518 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 จะเห็นได้ว่าลดลงเป็นเท่าตัวเนื่องจากมีการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อค้าทั้งจำนวน มีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันที่ถึงกำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นจำนวน 4,790,000 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นส่วนของการนำเงินฝากธนาคารเป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารในประเทศสองแห่งซึ่งเป็นหลักประกันส่วนที่ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 44,536,069 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.05 เป็นผลมากจากกิจการมีลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ สินค้าคงเหลือของกิจการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5,607,047 บาท คิดเป็นร้อยละ 176.16 เกิดจากการที่กิจการขายสินค้าได้ช้าลงจากปีก่อนทำให้มียอดสำค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1,983,307 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.57
และกิจการมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 33,929,528 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 โดยประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,999,995 บาทและ 5,149,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 19,620,849 คิดเป็นร้อยละ 26.61 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 396,476 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.84 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง เป็นจำนวน 6,827,957 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 ภาษีเงินได้รอขอคืนเพิ่มขึ้น 7,650,041 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.29 มีเงินมัดจำและเงินประกันลดลง เป็นจำนวนเงิน 225 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02
โดยสรุปพบว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 33,929,528 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 โดยเมื่อเปรียบเทียบรายการพบว่ากิจการมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่ และลดลงในบางรายการโดยกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือเงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นตามลำดับ และกิจการมีเงินลงทุนชั่วคราวลดลงมากที่สุด รองลงมาคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รองลงมาคือภาษีเงินได้รอขอคืน และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตามลำดับ โดยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงมากที่สุด รองลงมาคือเงินมัดจำและเงินประกัน
เมื่อวิเคราะห์เปรียบหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5,107,915 บาท คิดเป้นร้อยละ 2.68 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้หนี้สินหมุนเวียนของกิจการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 10,704,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 20,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงเป็นจำนวน 16,749,135 บาท เจ้าหนี้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,549,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลงเป็นจำนวน 767,129 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.18 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ลดลงทั้งจำนวนคือ 4,274,775 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5,041,129 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.03 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4,004,405 บาท คิดเป็นร้อยละ 152.56 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
กิจการมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลงเป็นจำนวน 5,596,565 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.43 ซึ้งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียนลดลง 16,000,000 บาท ซึ่งเกิดการชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงเป็นจำนวน 14,879 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6,958,438 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.57 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3,459,876 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.74
กิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 28,821,613 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.93 โดยทุนเรือนหุ้นของกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลง กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลงเป็นจำนวน 28,821,613 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.08
ในภาพรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 33,929,528 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือหนี้สินหมุนเวียนอื่น รองลงมาคือเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้เงินลงทุน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปีตามลำดับ และหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รองลงมาคือหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจการมีสินทรัพย์ และหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกำไรตามกฎหมายลดลงในปี 2562 แสดงให้เห็นว่ากิจการสามารถบริหารการดำเนินงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ By อ.สุวรรณา สุวรรณศิลป์

การวิเคราะห์งบการเงิน

หุ้นเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 | Money Hero


มาแรง เก็งกำไร ซื้อหุ้นตัวไหนดี
สนับสนุนรายการและช่อง Money Hero ได้ที่ บัญชี นายธวัชชัย ธูปอ่อน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 5304022550
เพื่อเป็นรายได้ให้กับเด็กฝึกงาน การจัดกิจกรรมของช่อง และเพื่อพัฒนาช่องต่อไป

สมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์ https://www.youtube.com/channel/UCQ9GeIRkWhpobJmy4UZqNsg/join
เปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศ http://partners.etoro.com/B12996_A84803_TClick_Smoneyhero.aspx
สมัครเรียน line@ : https://lin.ee/iDPznwt
เปิดพอร์ตหุ้นแบบ online เพื่อใช้งาน Finansia HERO ฟรี http://bit.ly/stocksMindmap
แอปดูกราฟ https://youtu.be/uFCJ_xR_uwE
สอนดูกราฟหุ้นมือใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=2mW1qQwuCOE
สั่งหนังสือเจาะตื้นหุ้น https://serazu.com/web/product/2050
ติดต่องาน email : ubuwall@gmail.com
fanpage FB : อ่านงบการเงินไม่ยาก
สามารถดาวน์โหลดสูตรสแกนหุ้นได้ที่ https://bit.ly/2LWpywl
สูตรหุ้น Gold https://drive.google.com/file/d/1y36b0PX6FNCrhUX0Nqn9uDJdtjWxdyYc/view?usp=sharing

หุ้นเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 | Money Hero

โมดูล 9.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน


โมดูล 9.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆธุรกิจ

Viết một bình luận